Object structure

Creator:

Malendowicz, Paweł

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Title:

Cele programowe partii nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku. Przykład Front National (Rassemblement National), Nationaldemokratische Partei Deutschlands i Ruchu Narodowego = The program goals of nationalist parties in Europe at the beginning of the 21st century. Example of the National Front (the National Rally), the National Democratic Party of Germany and the National Movement

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Subject and Keywords:

nacjonalizm ; radykalizm ; partie polityczne ; program polityczny ; Front Narodowy ; Narodowodemokratyczna Partia Niemiec ; Ruch Narodowy ; globalizacja ; integracja europejska ; nationalism ; political party ; radicalism ; political program ; National Front ; National Democratic Party of Germany ; National Movement ; globalization ; European integration

Abstract_pl:

Przedmiotem artykułu są cele nacjonalistycznych partii politycznych zawarte w ich programach politycznych. Przeanalizowano programy polityczne wybranych partii nacjonalistycznych działających we Francji, Niemczech i Polsce. Celem była odpowiedź na pytanie o treści programowe i ich adekwatność do przemian toczących się we współczesnym świecie, a związanych z integracją europejską, globalizacją rozumianą jako ujednolicanie, uniformizacja i standaryzacja, a także z koncepcjami organizacji społeczeństw analizowanych państw i deficytami demokracji na poziomie ponadnarodowym.

Abstract:

The subject of the article are the goals of nationalist political parties included in their political programs. The political programs of selected nationalist parties operating in France, Germany and Poland were analyzed. The aim was to answer the question about the content of the programs and its adequacy to the changes taking place in the modern world and related to European integration,globalization understood as unification, uniformization and standardization, as well as the concepts oforganization of societies in the analyzed countries and deficits of democracy at the supranational level.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

179-192

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego