Object structure

Creator:

Jakubaszek, Anita ; Stadnik, Artur

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Technical and technological analysis of individual wastewater treatment systems = Techniczna i technologiczna analiza indywidualnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Subject and Keywords:

wastewater treatment systems ; individual sewage treatment systems ; biological technologies ; mechanical and biological treatment plants ; systemy oczyszczania ścieków ; indywidualne oczyszczalnie ścieków ; technologia biologiczna ; oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna

Abstract_pl:

W artykule scharakteryzowano najczęściej wybierane przez inwestorów indywidualne mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Na podstawie zebranych informacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej przeprowadzono analizę techniczno-technologiczną urządzeń. Oceniano przyjętą technologię, budowę, system pracy, zastosowane sterowanie oraz warunki eksploatacji i efektywną pracę oczyszczalni. ; Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono ograniczone możliwości stosowania oczyszczalni działających w technologii osadu czynnego w układzie przepływowym z uwagi na trudność w utrzymaniu stabilnej pracy całego systemu. Optymalnym rozwiązaniem oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw są rozwiązania pracujące w technologii osadu czynnego w systemie SBR oraz technologie hybrydowe.

Abstract:

The article characterises most frequently selected by investors individual mechanical and biological sewage treatment systems. On the basis of gathered information and technical documentation, technical and technological analysis of the devices was conducted. Assessfactors include technology, structure, workflow, control, exploitation conditions, and sewage treatment system effectiveness. ; On the basis of conducted analysis, limited possibility of using activated sludge wastewater treatment in a flow system was established due to the difficulty of stabilizing the whole system. An optimal solution for individual wastewater treatment system are solutions of activated sludge technology in SBR system and hybrid technologies.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0008

Pages:

87-99

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego