Object structure

Creator:

Bytniewski, Paweł

Contributor:

Chałubiński, Mirosław - red. ; Kilias, Jarosław - red. ; Korab, Kazimierz - red. ; Wincławski, Włodzimierz - red.

Title:

Ludwik Fleck ? outsider, prekursor, klasyk? = Ludwick Fleck - an outsider, a forerunner, a classic?

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Subject and Keywords:

Fleck, Ludwik (1896-1961) ; socjologia wiedzy

Abstract_pl:

Artykuł ten dowodzi, że zarówno struktura, jak i historia socjologii wiedzy wytwarzają prezentyzm jako przeszkodę epistemologiczną. Dobrym przykładem tego zjawiska jest pozycja Ludwika Flecka jako klasyka i prekursora socjologii wiedzy. Jako subdyscyplina socjologii o ambicjach dyscyplinarnych, socjologia wiedzy bada fakty dotyczące społecznych kontekstów produkcji i rozpowszechniania wiedzy. ; Niemniej jednak jako metanauka lub filozofia, a nawet kontrnauka, socjologia wiedzy rości sobie prawo do oceniania każdego przedsięwzięcia naukowego pod kątem jego społeczno-epistemologicznego wymiaru. Ta podwójna determinacja oplata autorefleksję socjologii wiedzy: stwarza warunki możliwości jako dyscypliny, a jednocześnie ogranicza jej własną siłę krytyczną.

Abstract:

The sociology of knowledge is a field of study with a rather blurry disciplinary standing. Its epistemological status (science or meta-science?), disciplinary affiliation (philosophy or sociology?), and even its history (who was the first, more important, etc: Mannheim, Znaniecki, Scheler?) remain vague. ; This article argues that both the structure and history of the sociology of knowledge produce presentism as an epistemological obstacle. A good example of this phenomenon is Ludwik Fleck`s position as both a classic and a forerunner of the sociology of knowledge. As a subdiscipline of sociology, with disciplinary ambitions, the sociology of knowledge explores facts concerning social contexts of the production and proliferation of knowledge. ; Nevertheless, as a meta-science or philosophy, or even a counter-science, the sociology of knowledge asserts itself a privilege to judge every scientific enterprise in respect of its socio-epistemological dimension. This double determination entangles a self-reflection of the sociology of knowledge: it creates the conditions of possibility as a discipline, and simultaneously reduces its own critical power.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

161-183

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego