Creator:

Kowalczyk, Ewaryst

Title:

Obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne ; równe traktowanie ; zasada równości ; obowiązki

Abstract_pl:

Praca służy ustaleniu znaczenia obowiązków równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne na gruncie polskiego prawodawstwa. Celowi temu podporządkowane są dwa główne zamierzenia badawcze: analiza źródeł normatywnych dotyczących obowiązków równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne oraz naukowa, dogmatyczna charakterystyka tych obowiązków. ; Rozstrzygnięcie wskazanych problemów wymaga z kolei wyjaśnienia wielu kwestii szczegółowych. Wśród nich wskazać można: warunki uzasadnionego różnicowania ubiegających się o zamówienia publiczne; charakter dogmatyczny kryteriów różnicowania ubiegających się o zamówienia publiczne; znaczenie normatywne "równości szans" w zamówieniach publicznych; zakres stosowania przywilejowania wyrównawczego w zamówieniach publicznych; związki wymagań równego traktowania z aspektami sprawiedliwości w zamówieniach publicznych i wiele innych.

Abstract:

The book describes the meaning of the obligations of equal treatment of applicants for public procurement under Polish legislation. The two main research goals include: analysis of normative sources regarding the obligations of equal treatment in public procurement and the scientific and dogmatic characteristics of these obligations. Resolving the indicated problems requires clarification of many detailed issues. ; These include: conditions for justified differentiation of applicants for public procurement; the dogmatic nature of the criteria for differentiating in public procurement; the normative importance of "equal opportunities"; scope of application of compensatory privileges in public procurement; connections between equal treatment requirements and aspects of justice in public procurement and many others.

Description:

seria: Acta Iuridica Lebusana, vol. 29

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2023

Resource Type:

książka ; monografia

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego