Title:

Ekonometryczne formowanie portfela zamówień i ocena programu produkcyjnego w firmie budowlanej

Creator:

Spólnik, Artur

Subject and Keywords:

optymalizacja ; zbiór ; rozliczenie ; program ; niezawodność

Abstract_pl:

Celem dysertacji było opracowanie modeli i metod kształtowania zbioru zamówień przedsiębiorstwa budowlanego oraz ocena przebiegu realizacji programu produkcyjnego przy zapewnieniu optymalnych warunków pracy. Metody te maja stworzyć możliwość kontroli i sterowania jednocześnie kilkoma frontami robót (budowami) przy nieustannym uwzględnianiu żądań inwestorów, jak również przy nieustannym liczeniu się z własnym potencjałem produkcyjnym. Osiągnięciem dysertacji jest opracowanie metody kształtowania zbioru zamówień z dowolnie wybranym kryterium rozliczania, które stworzy szanse zestawienia ( bilansowania) programu produkcyjnego w dowolnym przedziale czasu i optymalizowania jego produkcyjnych i ekonomicznych wskaźników.

Abstract:

The goal of dissertation was to establish models and methods of creating set of orders in a building company and to estimate realization of a production program progress by providing the best working conditions. The mentioned methods are to create a possibility to combine controlling and operating on couple of building places simultaneously and taking into consideration demands of the investor with keeping in mind one's producing potential. Accomplishment of the dissertation is developing a method with any preferable settlement criterion, which would provide a chance for equalizing production programme in any period of time and optimalising its productive and economic indicators.

Description:

dyscyplina naukowa: nauki techniczne ; promotor: dr hab. inż. Jacek PRZYBYLSKI, prof. UZUZ, WILS, Instytut Budownictwa ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej STEFAŃSKI Politechnika Poznańska dr hab. inż. Magdalena GRACZYK, prof. UZUniwersytet Zielonogórskidr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA, prof. PWr Politechnika Wrocławska ; specjalność naukowa: technologia i organizacja budownictwa ; dyscyplina naukowa: budownictwo ; Uniwersytet Zielonogórski ; liczba stron: 159 ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet ZielonogórskiWydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html ; text/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego