Object structure

Creator:

Gilewska, Mirosława

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Title:

Rekultywacja leśna terenów pogórniczych Konińsko-Tureckiego Zagłębia węgla brunatnego = The forest reclamation of post mining area in Konin-Turek lignite basin

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 17 (2010)

Subject and Keywords:

grunty pogórnicze ; rekultywacja leśna ; gatunki docelowe ; las świeży z domieszką modrzewia ; post mining grounds ; forest reclamation ; destination sorts ; fresh forest with admixture of European Larch

Abstract_pl:

Praca dotyczy efektywności rekultywacji leśnej realizowanej w oparciu o zasady koncepcji gatunków docelowych. Ważną czynnością hodowlaną w rekultywacji leśnej obok doboru gatunków drzew i krzewów jest naprawa chemizmu gruntu realizowana poprzez nawożenie mineralne. Badania wykazały, że na gruntach pogórniczych zbudowanych z glin zwałowych kształtuje się siedlisko lasu świeżego z domieszką modrzewia. Tworzy go drzewostan mieszany. ; Główne gatunki lasotwórcze to dąb szypułkowy (Quercus pedunculata Ehrh.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), buk pospolity (Fagus sylvatica L.), modrzew europejski (Larix decidua Mill). Gatunki domieszkowe stanowią lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), grab pospolity (Carpinus betulus L.), klon zwyczajny (Acer plantanoides L.)

Abstract:

This work concerns the effectiveness of forest reclamation which was based on the principles of destination sorts concept. The important plant breeding activity in the forest reclamation next to selection of species of trees and bushes is the repair of chemistry of soil which was carried out through mineral fertilizer. The research pointed out that fresh forest habitat with admixture of European larch was shaping on the post mining grounds built from clay heap. ; It is formed of mixed tree stand. The main forest forming species are: oak (Quercus pedunculata Ehrh.), sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.), European beech (Fagus sylvatica L.), European larch (Larix deciduas Mill). The other admixture species are: small leaved lime (Tilia cordata Mill.), European hornbeam (Carpinus betulus L.), Norway maple (Acer platanoides L.).

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 17 ukazał się jako nr 137 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

94-101

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 17

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego