Object structure

Creator:

Iżewska, Anna ; Chudecka, Justyna ; Tomaszewicz, Tomasz ; Wróbel, Mariola

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Zawartość makro- i mikroskładników w glebach poboczy dróg przebiegających przez tereny rolnicze w okresie jesiennym = The content of macro- and microelements in soils of roadsides of roads running through agricultural area in autumn

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 23 (2011)

Subject and Keywords:

pobocza dróg ; zawartość makro- i mikroskładników w glebie ; roadsides of roads ; content of macro- and microelements in soil

Abstract_pl:

Autorzy badali zawartość makro- i mikroskładników rozpuszczalnych w 0,5M HCl w glebach poboczy dróg przebiegających przez obszary użytkowane rolniczo Niziny Szczecińskiej w okresie jesiennym. W obrębie poboczy, o łącznej szerokości 5 m, wyodrębniono 5 stref (A-E) w układzie zwiększającej się odległości od krawędzi jezdni. Celem badań była ocena dostępności składników pokarmowych dla roślin. ; Stwierdzono, że zasobność badanych gleb w fosfor i magnez była niska i bardzo niska. Zawartość tych pierwiastków oraz sodu istotnie malała w miarę oddalania się od jezdni, co można powiązać ze stosowaniem środków odladzających. Zawartość potasu nie wykazała istotnych zmian, a wysoka i średnia zasobność w ten makroskładnik świadczyła o dostępności dla roślin. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości mikroskładników rozpuszczalnych w 0,5M HCl.

Abstract:

The authors investigated the content of macro-and microelements soluble in 0.5M HCl in soils of roadsides of roads running through agricultural area of Szczecin Lowland in autumn. Within the roadsides, with a total width of 5 m, separated five zones (A-E) in the system of increasing distances from the edge of roads. The aim of study was to assess of nutrients availability for plants. It was found that the abundance of investigated soils in phosphorus and magnesium was low and very low. ; The contents of these elements and sodium decreased significantly as you move away from the roadway, which can be associated with the use of snow removal. The potassium content did not show significant changes, and the high and medium abundance of this macroelement testified to the availability for plants. The authors found no significant differences in the contents of micronutrients soluble in 0.5MHCl.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 23 ukazał się jako nr 143 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

69-75

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 23

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego