Object structure

Creator:

Jarnuszewski, Grzegorz ; Meller, Edward

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Właściwości płytkich gleb pobagiennych na kredzie jeziornej oraz ocena składu chemicznego wód gruntowych = Properties of post-bog soils developed on lacustrine chalk and rate ground soil water properties

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Subject and Keywords:

gleby pobagienne ; kreda jeziorna ; wody gruntowo-glebowe ; właściwości chemiczne gleb ; post-bog soils ; ground-soil waters ; lacustrine chalk ; soil chemicalproperties

Abstract_pl:

Płytkie gleby pobagienne na kredzie jeziornej charakteryzują się specyficzną budową związaną z ich dwuetapową genezą. Postępujący proces murszenia wpływa na właściwości fizykochemiczne i chemiczne poziomu powierzchniowego gleb organogenicznych. Znaczenie ma także rodzaj materiału, na którym gleby te powstały. Istotnym czynnikiem jest także sposób ich użytkowania oraz uwilgotnienie. ; Skład chemiczny wód gruntowo-glebowych jest zróżnicowany i często związany ze sposobem rolniczego użytkowania terenów zlewni. Wody gruntowo-glebowe na terenie zlewni użytkowanych rolniczo charakteryzują się różnym stanem zanieczyszczenia pod względem zawartości azotu i jego form oraz makro- i mikroelementów.

Abstract:

Shallow post-bog soils on lacustrine chalk are characterised by a specific texture connected with their two-stage genesis. Ongoing muck-formation process affects physicochemical and chemical properties of surface horizon of organogenic soils. The material on which the soils developed is of great importance as well as their use and moisture. ; Chemical composition of groundwater varies and is often related to agricultural use of the area within the catchment area. Soil-ground waters of the catchment area under agricultural use differ in the degree of contamination, the content of nitrogen and its forms and macro-and micro-elements.

Description:

zeszyt 29 ukazał się jako nr 149 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-13

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego