Object structure

Creator:

Pietrzykowski, Marcin ; Krzaklewski, Wojciech ; Woś, Bartłomiej

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Zawartość pierwiastków śladowych (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb i Cr) w liściach olsz (alnus sp.) zastosowanych jako gatunki fitomelioracyjne na składowisku odpadów paleniskowych = Concentration of trace elements (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb and Cr) in alder (alnus sp.) leaves used as phytomelioration species on fly ash disposal

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

popioły ; odpady paleniskowe ; olsza ; pierwiastki śladowe ; fly ash disposal site ; alder ; trace elements

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono koncentrację wybranych pierwiastków śladowych (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb i Cr) w liściach olszy zielonej, szarej i czarnej, wprowadzonych doświadczalnie na składowisko odpadów paleniskowych ze spalania węgla brunatnego "Lubień" Elektrowni PGE "Bełchatów" (Polska Centralna). Najbardziej podatnymi pierwiastkami na kumulację przez olsze były cynk i mangan oraz miedź. ; Akumulacja pozostałych metali (chromu, ołowiu i kadmu) była bardzo niska. Stwierdzono, że wzrastająca w warunkach osadnika olsza szara charakteryzowała się, w porównaniu do pozostałych wprowadzonych gatunków, istotnie wyższą akumulację manganu (Mn) i miedzi (Cu). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w warunkach składowiska popiołów nie występuje zagrożenie nadmiernym pobraniem pierwiastków śladowych przez olsze.

Abstract:

The paper presents concentration of selected trace elements (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb and Cr) in the leaves of green, grey and black alders, introduced experimentally as phytomelioration species on fly ash disposal "Lubień" (in Central Poland, PGE "Bełchatów" Power Plant). The largest accumulation of the trace elements by alder species was noted in case of zinc, manganese and copper. ; Accumulation of the other metals (chromium, lead and cadmium) in the alder leaves was very low. An extra reducting factor of the trace elements mobility in soil and uptake by trees was caused by alkaline pH (7.9-8.0 in H2O). It was found that gray aldergrowing on fly ash was characterized by significantly higher accumulation of manganese (Mn) and copper (Cu), compared to the rest of the introduced alder species. Based on the results we assumed that there is no risk of toxic trace elements concentration for introduced species in the fly ash technosols substrate.

Description:

zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

26-34

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego