Object structure

Creator:

Kamyk, Jarosław ; Kot-Niewiadomska, Alicja

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Kształtowanie brył krajobrazowych jako kierunek odzysku odpadów wydobywczych w górnictwie węgla kamiennego = Formation of landscape structure as a recovery direction of hard coal extractive waste

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 38 (2015)

Subject and Keywords:

górnictwo węgla kamiennego ; odpady wydobywcze ; odzysk ; bryły krajobrazowe ; coal mining industry ; extractive waste ; recovery ; landscape structure

Abstract_pl:

Odpady wydobywcze powstają na etapie górniczych robót przygotowawczych, eksploatacyjnych oraz w procesach mechanicznej przeróbki węgla. Z punktu widzenia litologicznego są zwykle mieszaniną piaskowców, iłowców i mułowców. ; W znacznej części stanowią one pełnowartościowy produkt handlowy lub materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształcnych działalnością kopalni. Pozostałe odpady niewykorzystane gospodarczo podlegają odzyskowi poprzez kształtowanie brył krajobrazowych. Odbywa się to w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i musi pozostać zgodne z zapisami obowiązujących dokumentów planistycznych.

Abstract:

The extractive waste are produced during underground mining preparatory works and in Mechanical Coal Preparation Plant. Lithologically are a mixture of sandstones, claystones and siltstones. Repeatedly they are a full-blown commercial product and/or main material for reclamation of land which are degraded due to coal mining. ; Remaining economically unused waste shall be recovered through forming of landscape structure. This is done under the building regulations and must remain consistent with the provisions of the existing planning documents.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 38 ukazał się jako nr 158 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

23-31

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 38

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego