Object structure

Creator:

Izdebski, Waldemar

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Propozycja metodyki oceny poziomu automatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego = Proposal for the methodology of automation assessment of geodetic and cartographic resource

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 45 (2017)

Subject and Keywords:

dane przestrzenne ; infrastruktura danych przestrzennych ; usługi sieciowe ; spatial data ; spatial data infrastructure ; web services

Abstract_pl:

Na bazie obowiązujących przepisów, dane zawarte w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są kluczowym elementem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Metody i środki wykorzystywane do prowadzenia zasobu były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. ; Obecny stan technologiczny przynosi wiele nowych możliwości usprawnień w funkcjonowaniu zasobu, a przede wszystkim możliwość jego automatyzacji. Aby poziomy automatyzacji w poszczególnych powiatach mogły być ze sobą porównywane potrzebne jest opracowanie metodyki ich oceny, a propozycję takiej autorskiej metodyki zawiera niniejszy artykuł.

Abstract:

On the basis of applicable laws, data contained in the county geodetic and cartographic resource are a key element of the national spatial data infrastructure. Methods and means used to carry out the resource were always adequate to the available technical means. ; The current state of technology brings many new opportunities for improvement in the functioning of the resource, and above all the possibility of automation. A methodology for evaluation is needed for comparing the levels of automation in individual counties and a proposal for such a proprietary methodology is presented in this article.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 45 ukazał się jako nr 165 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

27-35

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 45

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego