Object structure

Creator:

Plichta, Artur ; Wyczałek, Michał ; Wyczałek, Ireneusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Opracowanie części graficznej ewidencji gruntów i budynków w oparciu o zdjęcia lotnicze z pokładu UAV = Graphical part of land and buildings registry based on aerial photos from the board of unmanned aerial vehicle (UAV)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 45 (2017)

Subject and Keywords:

ewidencja gruntów i budynków ; UAV ; fotogrametria ; Land and Property Register ; photogrammetry

Abstract_pl:

W pracy podjęto próbę wypracowania nowego sposobu weryfikacji i aktualizacji danych gromadzonych w bazach EGiB, zawierających informacje o gruntach i budynkach. Przedstawiono aktualnie istniejący stan prawny regulujący zasady gromadzenia danych ewidencyjnych, głównie w ich aspekcie geometrycznym, oraz zaproponowano sposoby badania poprawności tych danych oraz wzbogacania o nowe elementy w oparciu o technologię UAS. ; Wykonano opracowanie studialne polegające na uzupełnieniu baz danych o nowe obiekty ewidencyjne, z uwzględnieniem nowych zapisów legislacyjnych odnoszących się do zasad oraz zakresu gromadzonych danych w zasobie EGiB. Podstawowym problemem dotyczącym wykorzystania fotogrametrii z pułapu UAV do pomiaru położenia i kształtu obiektów ewidencyjnych jest zapewnienie odpowiedniej precyzji opracowania. ; Spełnienie warunku dokładnościowego, jak też zapewnienie widoczności obiektów, umożliwi w istotny sposób uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o nowe elementy ich treści, takie jak tarasy, werandy, schody itp. W pracy omówiono te zagadnienia i przedstawiono wyniki wykonanych prac na realnych obiektach, wraz z ich oceną dokładnościową. ; Stwierdzono, że opracowania w oparciu o zdjęcia z niskiego pułapu mogą być stosowane do pomiaru nowych klas obiektów w celu aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, a w ograniczonym zakresie także do kontroli poprawności bazy EGIB odnośnie do innych, widocznych z powietrza, elementów treści.

Abstract:

The paper attempts to develop a new way of verifying and updating data collected in Land and Property Databases, containing information on land and buildings. The report examines currently existing law regulating for the collection of registration of data, mainly in their geometrical aspect, proposes possible ways of validating these data and enriches with some new elements based on UAS technology. ; By supplementing the databases with new Land and Property objects the study was prepared, taking into account some new legislative provisions related to the principles and scope of the collected data in the Land and Property's resources. The basic problem with the use of photogrammetry from the UAV level for measuring the location and shape of considered objects is ensuring the proper accuracy. ; The compliance of accuracy condition and the visibility of the objects makes it possible to significantly supplement the registration data databases with some new elements such as terraces, verandas, stairs, etc. The paper discusses these issues and presents the results performed on real objects, together with their accuracy rating. ; It has been found that images made from low altitude can be used to measure new object classes, update land and buildings database, and also, to a limited extent, validate Land and Property Databases for another, from the upvisible objects.

Description:

zeszyt 45 ukazał się jako nr 165 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

36-48

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 45

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego