Object structure

Creator:

Nowogoński, Ireneusz ; Ogiołda, Ewa

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Peaking factors of dry weather flows in Głogów combined sewage system = Współczynnik nierównomierności przepływu pogody bezdeszczowej w kanalizacji ogólnospławnej Głogowa

Group publication title:

CEER, nr 8 (2012)

Subject and Keywords:

kanalizacja ogólnospławna ; natężenie przepływu ścieków ; współczynnik dobowej nierównomierności ; combined sewage system ; dry weather flowrate ; peaking factor

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań natężenia przepływu ścieków pogody suchej w kanałach dopływowym i odpływowym z przelewu burzowego PB-1. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy P. Skargi w Głogowie. W oparciu o uzyskane wyniki oszacowano średni współczynnik dobowej nierównomierności odpływu ścieków pogody bezdeszczowej. ; Stwierdzono niską efektywność algorytmu umożliwiającego szacowanie natężenia przepływu w zakresie 0-20 cm napełnienia kanału, gdy nie jest możliwe wykonywanie pomiarów przy użyciu sondy ultradźwiekowej. Wskazano na mało dokładne odtworzenie przekroju kanału w czasie konfiguracji urządzeń jako przyczyny uzyskiwania sprzecznych wyników pomiarów. ; Zaprezentowano wyniki obliczeń korygujących wykonane w oparciu o wzór Manninga i typowe przekroje kanałów. Uzyskane rezultaty potwierdzają możliwość wystąpienia znaczących różnic uzyskiwanych przy nieprawidłowo skonfigurowanych parametrach kanału. Potwierdzono niską jakość wbudowanego algorytmu wspomagającego pomiary przy małych napełnieniach, błędnie nazywanego przez producenta urządzenia metodą Manninga.

Abstract:

This paper presents the results of dry weather flowrate studies in inflow and outflow channels of overflow structure PB-1. The facility is located in P.Skargi Street in Głogów. Based on the results the average daily peaking factor of dry weather sewage outflow was estimated. ; Low efficiency of the algorithm allows the estimation of the flow when depth of the channel is less then 20 cm and when it is not possible to perform measurements with the ultrasound probe. Pointed to inadequate reconstruction of cross-sectional shape of the channel during device configuration as the cause of getting inconsistent results. ; The results of corrective calculations based on Manning's formula and typical crosssections of channels were presented. Obtained results confirm the possibility of significant differences obtained when the channel parameters are configured incorrectly. Confirmed the low quality of the built-in algorithm supporting measurements at low depths, mistakenly called by the device manufacturer ?Manning?s formula method?.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

29-37

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 8

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego