Object structure

Creator:

Maryńczuk, Paweł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Composition of a plan of an architectural complex = Kompozycja planu zespołu architektonicznego

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Subject and Keywords:

zespół architektoniczny ; kompozycja przestrzenna ; elementy kompozycji ; plan urbanistyczny ; plane composition ; plane surface ; principles ; design

Abstract_pl:

Można dowieść, że przestrzeń winna być komponowana tak, a nie inaczej dla określonych potrzeb i wytyczonych celów tak, aby jej forma nie była przypadkowa. Kompozycja jest niezwykle istotnym etapem tworzenia ? od znajomości jej reguł (stosowania się do nich bądź świadomego ich łamania) zależy powodzenie każdego projektu. ; Pomimo swej niebagatelnej roli, często jest marginalizowana i uznawana za zbiór sztywnych, martwych zasad. O tym, że jest to fałszywe mniemanie, a znajomość teorii jest kluczem do świadomego stosowania różnorodnych elementów kompozycji przestrzennej i pomaga w prawdziwie twórczym procesie, postaram się dowieść w niniejszym opracowaniu. W pierwszej części tego cyklu zajmiemy się elementarnymi jej prawami - problematyką kompozycji planu urbanistycznego.

Abstract:

It may be proved that the space should be composed in a certain and not other manner for specific needs and objectives so that its form was not accidental. The composition is a very important part of creation - the knowledge of its rules (following them or their intentional violation) conditions the success of each project. ; Despite its significant role, it is often marginalized and regarded as a set of rigid rules, dead rules. In this paper, I will try to prove that it is a false belief and the knowledge of the theory is the key to the conscious application of various elements of spatial composition and helps in the process of creation. In the first part of this series we will deal with the elementary rules - with the issues of composition of urban planning.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-72

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego