Object structure

Creator:

Dzikowski, Piotr

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Business cycle and innovation activity in medium-high and high technology industry in Poland = Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna systemów przemysłowych średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

innowacja ; cykl koniunkturalny ; przemysł ; MHT ; HT ; wysoka technika ; innovation ; business cycle ; industry ; high technology

Abstract_pl:

Celem pracy jest znalezienie zależności zachodzących pomiędzy fazami cyklu koniunkturalnego a aktywnością innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Hipotezą badawczą jest założenie, że kierunek oddziaływania poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego jest identyczny, natomiast ich siła oddziaływania zależy od skłonności przedsiębiorstw do podejmowania danego rodzaju działania innowacyjnego. Im większy jest poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa tym mniejszym zmianom ona podlega. ; Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji wśród przedsiębiorstw średnio-wysokiej i wysokiej techniki, charakteryzuje innowacje na poziomie firmy i uwzględnia dyfuzję do poziomu ?nowość dla firmy?. Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe w tym: a) budynki, lokale i grunty; b) maszyny i urządzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe (2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) współpracę innowacyjną. ; Analizy wykonano na bazie 1355 przedsiębiorstw, a metodyka badawcza została oparta na modelowaniu probitowym. W badanej grupie przedsiębiorstw czynnik koniunkturalny silnie oddziałuje na ich zachowania innowacyjne. W fazie ożywienia przedsiębiorstwa częściej podejmują działania innowacyjne. Natomiast w czasie dekoniunktury i stagnacji aktywność innowacyjna przedsiębiorstw maleje. Siła oddziaływania poszczególnych faz zależy od skłonności przedsiębiorstw do podejmowania danego rodzaju działania innowacyjnego. Im większy jest poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa tym mniejszym zmianom ona podlega pod wpływem poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego.

Abstract:

This article examines differences in an impact of business cycle phases on innovation activity in medium-high and high technology industry in Poland. It is assumed that each business cycle phase influences innovation activity in the same fashion, but its impact varies and it depends on the firm?s innovation activity. The higher innovation activity the less impact of business cycle. ; The scope of the survey relates to innovation in MHT and HT industry in Poland. The data concerns the innovation at the firm level and the diffusion ?new for the company?. Innovation activity is defined by the following activities: (1) expenditure on research and development and investments in fixed assets not used so far such as: a)buildings, premises and land; b) machinery and equipment, c) computer software; (2) implementation of new products and technological processes and (3) innovation cooperation. ; The methodological part of the analysis includes a logit modeling. The survey includes 1355 companies. Business cycle has a great influence on innovation activity in MTH and HT industry in Poland. The influence of recovery phase is positive whereas both stagnation and recession phases decrease the probability of innovation activity. The character of influence depends on the propensity to take innovation activity. The higher level of innovation activity the enterprises present the less influence of business cycle they get.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0016

Pages:

93-105

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego