Object structure

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław ; Szpitter, Agnieszka A.

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Technical dynamic capabilities in the opinion of Polish producers from the agricultural machines sector = Techniczne zdolności dynamiczne w opinii polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

techniczne zdolności dynamiczne ; elastyczność implementacyjna ; sektor maszyn rolniczych ; opinie wytwórców ; okazja ; szansa ; technical dynamic capabilities ; implementation flexibility ; agricultural machinery sector ; opinion of producers ; opportunity ; chance

Abstract_pl:

Zasadniczym celem badań jest opracowanie modelu kluczowych technicznych zdolności dynamicznych zapewniających elastyczność implementacyjną przedsiębiorstw wytwórczych polskiego sektora maszyn rolniczych. Osiągnięcie celu głównego wymagało zrealizowania celów pośrednich, wśród których wyróżniono: kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań; w zamierzeniu autorów znalazło to swój wyraz w proponowanej definicji technicznych zdolności dynamicznych. ; Na płaszczyźnie projektowej istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie techniczne zdolności dynamiczne implikują elastyczność polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych? Natomiast na płaszczyźnie ? empirycznej ustalenie hierarchii ważności poszczególnych technicznych zdolności dynamicznych oraz ustalenie jakie niedomagania w tym zakresie cechują badane przedsiębiorstwa.

Abstract:

The main aim of this paper is to develop a model of key technical dynamic capabilities providing implementation flexibility of manufacturing companies of the Polish agricultural sector. Achieving the main target required to formulate sub-targets, to which the following have been included: the query of subject literature remaining in a direct relation to the topic of the research, which, in the authors' intention, will find its expression in the developed definition of technical dynamic capabilities. ; At the design level, it is essential to search for the answer to the question: what technical capabilities imply dynamic flexibility of the Polish manufacturers of the agricultural machinery sector?, while, at the empirical level, to prioritize individual technical dynamic capabilities and determine what deficiencies in this area are characteristic for the studied companies.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0036

Pages:

264-284

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego