Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Grzelak, Aleksander

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Application of the input-output model for structural analysis on the example of the agricultural sector in Poland = Zastosowanie modelu input-output do analiz strukturalnych na przykładzie sektora rolnego w Polsce

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

przepływy międzygałęziowe ; gospodarka ; rolnictwo ; analizy strukturalne ; input-output ; economy ; agriculture ; structural analysis

Abstract_pl:

Głównym celem artykułu jest rozpoznanie możliwości wykorzystania modelu przepływów międzygałęziowych do makroekonomicznych analiz strukturalnych w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego. Zawarte rozważania łączą wymiar teoretyczny z aplikacyjnym dotyczącym sektora rolnego. Zrozumienie charakteru zmian strukturalnych i tendencji z tym związanych jest szczególnie przydatne w kreowaniu polityki gospodarczej państwa w zakresie stosowania nieautomatycznych stabilizatorów koniunktury, jak i identyfikacji obszarów stanowiących bariery rozwojowe. ; Analiza przypadku sektora rolnego w modelu input-output z perspektywy ocen strukturalnych pozwala na stwierdzenie, że następują wyraźne przeobrażenia. Chodzi tu w szczególności o relatywne zwiększenie powiązań rolnictwa z pozostałymi działami, wzrost znaczenia importu (zaopatrzenia), przy spadku roli samozaopatrzenia. Można oczekiwać, że tendencje te pogłębiać się będą w warunkach rozwoju gospodarczego.

Abstract:

The main objective of the article is to recognize possibilities of use of the input-output model to structural assessments in the economy, with particular reference to the agricultural sector. The included considerations have a theoretical and application dimension related to the agricultural sector. Understanding the nature of structural changes and associated tendencies is particularly useful in shaping the economic policy of the state about the use of non-automatic economic stabilizers and the identification of areas that constitute development barriers. ; Analysis of the case of the agricultural sector in the input-output model, from the perspective of structural evaluation, indicate that there are evident transformations. It includes, in particular, the relative increase of links between agriculture and other branches, the growth in the importance of imports (supply), and the decline in the role of self-supply. It can be expected that these trends will deepen under conditions of economic development.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0037

Pages:

285-298

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego