Object structure

Creator:

Żarkiewicz, Krzysztof

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Laboratory research of toe resistance based on static pile load tests in different schemes = Badania laboratoryjne oporu pod podstawą pala na podstawie wyników próbnego obciążenia statycznego pala przeprowadzonych w różnych schematach

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Subject and Keywords:

pile load test ; settlement ; skin friction ; laboratory research ; obciążenie statyczne ; osiadanie ; opór pobocznicy ; badania laboratoryjne

Abstract_pl:

Przekazywanie pionowej siły osiowej przyłożonej w głowicy pala na otaczające podłoże gruntowe jest zagadnieniem wciąż nierozwiązanym i w wielu przypadkach budzącym wiele wątpliwości. Wyniki próbnego obciążenia statycznego są zwykle przedstawiane na wykresie w postaci krzywej osiadania pala. ; Krzywa osiadania może być podzielona na dwie składowe krzywe: krzywą oporu pobocznicy i krzywą oporu podstawy pala w stosunku do osiadania głowicy pala. Badania laboratoryjne próbnych obciążeń statycznych zostały przeprowadzone na palach modelowych, w dwóch schematach obciążenia: z udziałem pobocznicy i bez udziału pobocznicy w przekazywaniu obciążenia przyłożonego w głowicy pala. ; Wyniki badań wskazują, że opór podstawy pala jest różny w zależności od schematu. W związku z tym istnieje zależność oporu podstawy i pobocznicy pala. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wraz z interpretacją.

Abstract:

Transfer of axial force from the head of a pile to the surrounding soil by skin friction and toe resistance is still uncertain. The results of the static pile load test are usually presented as settlement curve. ; This curve can be divided into two components: skin friction curve and toe resistance curve according to the settlement. Laboratory research of pile load test was carried out in two schemes: with skin friction and without skin friction. The study proved that the toe resistance with and without skin friction is not the same. Skin friction influence on toe resistance due to settlement. ; This phenomenon is not usually taken into account, but very often has a significant impact on axially applied load transfer. In the paper results of laboratory pile load tests id, different schemes were presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0014

Pages:

172-181

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego