Creator:

Macała, Jarosław (1964- )

Title:

Polska katolicka w myśli politycznej II RP

Subject and Keywords:

stosunki państwo-kościół ; Polska - historia ; kościół katolicki ; Polska - 1918-1939 ; polska myśl polityczna XIX w. ; polska myśl polityczna XX w. ; chadecja ; chrześcijańska demokracja ; obóz narodowy ; katolicyzm

Abstract_pl:

W studium zastosowano niezbędne w przypadku takiego obszaru badawczego ujęcie problemowe. Praca składa się z siedmiu części, w ramach których wydzielono poszczególne ważniejsze kwestie. W pierwszym rozdziale zaprezentowano pokrótce rys katolickiej wizji państwa w pierwszych dekadach XX wieku. Drugi skupia się na relacjach między jednostką a narodem i nacjonalizmem oraz wpływu katolicyzmu na te związki, trzeci analizuje religijność w II RP. Rozdział czwarty podejmuje pożądany obraz rodziny i wychowania. ; Najważniejsze dla rekonstrukcji tytułowego problemu są rozdziały piąty i szósty: ten pierwszy pokazuje obraz stosunków państwo-Kościół, kolejny podejmuje analizę ustroju politycznego państwa katolickiego, ogniskowaną wokół trzech modeli ? demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm. Wreszcie ostatnia odsłona książki podejmuje niektóre problemy społeczno-gospodarcze. Cezury czasowe pracy nie wydają się być dyskusyjne, gdyż zamyka się ona w okresie II RP.

Description:

528 s.

Publisher:

Zielona Góra: "Druk-Ar"

Date:

2004

Resource Type:

książka ; rozprawa habilitacyjna

Format:

text/html

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego