Object structure

Creator:

Barska, Anetta

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Attitudes of young consumers towards innovations on the food market = Postawy młodych konsumentów wobec innowacji na rynku żywności

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

innowacje ; młody konsument ; zachowania konsumentów ; dyfuzja innowacji ; innovation ; young consumer ; consumer behaviour ; diffusion of innovations

Abstract_pl:

W niniejszym opracowaniu autorka prezentuje wyniki własnych badań ankietowych dotyczących postaw młodych konsumentów - zamieszkujących tereny przygraniczne Polski, Czech, Słowacji i Niemiec - wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych. Jak zauważono, innowacyjna żywność jest pozytywnie przyjmowana przez młodych konsumentów, choć należy zauważyć, że znaczna grupa konsumentów kieruje się przyzwyczajeniem, dotyczy to szczególnie polskich i czeskich konsumentów. Proces dyfuzji innowacji na rynku żywności wśród młodych konsumentów jest uzależniony od kraju pochodzenia nabywców, płci (kobiety znacznie szybciej akceptują innowacje) natomiast nie jest determinowany wysokimi dochodami.

Abstract:

In this article, the author presents the results of her own surveys concerning attitudes of young consumers ? living in the border areas of Poland, Czech Republic, Slovakia and Germany - towards innovation on the market of food products. Innovative food is positively accepted by the young consumers, although it should be noted that large group of consumers are driven by the habits, especially Polish and Czech consumers. The process of diffusion of innovations on the food market among young consumers depends on the country they live in, gender (women considerably faster accept innovations) but is not determined by high incomes.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0031

Pages:

419-431

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego