Object structure

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Controlling in networking organisations - the concept and assumptions = Controlling w organizacjach sieciowych - koncepcja i założenia

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

controlling ; organizacja sieciowa ; sieć współpracy ; networking organisation ; network of cooperation

Abstract_pl:

W artykule scharakteryzowano istotę i cechy organizacji sieciowej. W kontekście specyficznego sposobu współpracy miedzy organizacjami - partnerami w sieci wskazano dużą potrzebę koordynacji działań poszczególnych podmiotów w celu realizacji współuzgodnionych zamierzeń i zaproponowano controlling jako metodę wspierającą sprawne zarządzanie organizacją sieciową. ; Przedstawiono ewolucję koncepcji controllingu od controllingu strategicznego, przez controlling partnerski w stronę controllingu w organizacjach sieciowych. Zdefiniowano pojęcie i zadania controllingu w organizacjach sieciowych (controllingu sieciowego). Nakreślono zarys jego rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych.

Abstract:

The article contains the characterisation of the issue and features of a networking organisation. In the context of a specific manner of cooperation among organisations-partners in the network there has been indicated a great need for coordination of activities of particular entities for the purpose of meeting the arranged objectives and controlling has been proposed as a method supporting effective networking organisation management. ; The article presents the evolution of the concept of controlling from strategic controlling, to partnership-based controlling towards controlling in networking organisations. The concept and tasks of controlling in networking organisations (networking controlling) have been defined. There has been presented an outline or functional, organisational and instrumental solutions.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0032

Pages:

432-445

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego