Object structure

Creator:

Jankowski, Krzysztof

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Paradygmat jako podstawa normalnego uprawiania nauki: nauki społeczne a przyrodoznawstwo. Ujęcie Thomasa Samuela Kuhna = Paradigm as simple of normal science practicing: social and natural sciences by Thomas Samuel Kuhn conception

Group publication title:

In Gremium, t. 11

Subject and Keywords:

Kuhn, Thomas Samuel (amerykański fizyk, historyk, filozof ; 1922-1996) ; przyrodoznawstwo ; nauki społeczne ; socjologia ; paradygmat ; protoparadygmat ; wspólnota uczonych ; nauka normalna ; natural science ; social sciences ; sociology ; paradigm ; protoparadigm ; scientific community ; normal science

Abstract_pl:

Artykuł stawia sobie za cel pokazanie, jak T.S. Kuhn widział zasadniczą różnicę między naukami społecznymi (głównie socjologią) a matematycznym przyrodoznawstwem (głównie fizyką, astronomią i chemią) oraz jak do tego zagadnienia odnosili się przedstawiciele nauk społecznych. Dwie pierwsze części przedstawiają Kuhnowskie rozumienie paradygmatu oraz normalnego uprawiania nauki. W części trzeciej jego spostrzeżenia dotyczące natury teorii społecznych zestawione są z tym, co na ten temat myślą przedstawiciele nauk społecznych. ; Przeważnie socjologowie zgodni są co do tego, że pluralizm teorii ogólnych świadczy o kryzysie w ich dyscyplinie. Zgadzają się zatem z tym, co na ten temat sądził Kuhn. W ich środowisku pojawiają się również opinie odmienne. Świadczą one o tym, że, podobnie jak w naukach przyrodniczych, wśród samych uczonych nie ma zgody co do tego, który z modeli uprawiania nauki ? pluralistyczny czy monoteoretyczny ? jest modelem bardziej pożądanym.

Abstract:

Article aims to present how Kuhn behold the fundamental difference between the social sciences (especially sociology) and mathematical natural science (mainly physics, astronomy and chemistry) as well as to the issue they treated representatives of the social sciences. The first two parts represent the Kuhn?s understanding of paradigm and practicing normal science. In the third part of Kuhn?s insights about the nature of social theory compare with what think about this social scientists. ; Mostly sociologists are unanimous about the fact that pluralism theory of general testifies to the crisis in their discipline. Therefore they agree with what he thought about this Kuhn. In the environment, there are also different opinions. They show that, as in the natural sciences among themselves scholars there is no consensus as to which model of doing science ? or pluralistic monottheoretical ? is a model more desirable.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

193-231

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 11

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/