Object structure

Creator:

Daszkiewicz, Jędrzej ; Goliński, Piotr

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ocena aktywności żerowej "cervus elaphus" na zrewitalizowanych łąkach śródleśnych na podstawie analizy intensywności zgryzania runi = Evaluation of "cervus elaphus" foraging activity on revitalised mid-forest meadows based on analysis of sward browsing intensity

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 38 (2015)

Subject and Keywords:

jeleń europejski ; łąki śródleśne ; renowacja runi ; aktywność żerowa ; intensywność zgryzania runi ; red deer ; mid-forest meadows ; sward renovation ; foraging activity ; sward browsing intensity

Abstract_pl:

Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności żerowej jelenia europejskiego na łąkach śródleśnych poddanych renowacji z wykorzystaniem różnych metod. Badania przeprowadzone na obiektach doświadczalnych wykazały, że zdecydowana większość aktywności żerowej zwierząt miała miejsce na powierzchniach odnowionych przy pomocy metody pełnej uprawy połączonej z wysiewem specjalistycznych mieszanek nasiennych. ; Stosunkowo niewielki efekt dało zastosowanie metody podsiewu. Żerowanie na obiektach kontrolnych miało charakter incydentalny, co pozwala wnioskować, że ruń tych powierzchni łąk nie spełniała wymagań pokarmowych jelenia europejskiego.

Abstract:

Aim of this study is evaluation of red deer foraging activity on renovated mid-forest meadows using different methods. Research, carried out on experimental sites, showed, that most of grazing activity of animals falls on areas renovated by full tillage method combined with sowing of specialised seed mixtures. ; Relative low effect occurs by using of oversowing method. Foraging activity on control areas was very low, this allow to conclude that sward of this mid-forest meadows didn?t fulfil nutritional needs of red deer.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 38 ukazał się jako nr 158 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

66-75

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 38

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego