Object structure

Creator:

Piechota, Dariusz

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Długie życie seriali z lat dziewięćdziesiątych XX wieku w najnowszej kulturze popularnej = The long life of series from the nineties of the twentieth century in recent popular culture

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

"Dynastia" ; "Twin Peaks" ; opery mydlane ; epoka cyfrowa ; nostalgia ; "Dynasty" ; soap operas ; digital age

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest analizie i interpretacji popularnych oper mydlanych z lat dziewięćdziesiątych, które budzą nostalgię za beztroskim dzieciństwem. Z nich dowiadujemy się o stylu życia bogatych Amerykanów, poznajemy idoli starszych braci i sióstr. ; Odkrywamy stare ikony podziwiane na całym świecie (anielska Krystle, demoniczna Alexis). Z pionierskiej polskiej opery mydlanej ("W labiryncie") dowiadujemy się o realiach końca lat osiemdziesiątych, obserwujemy, jak zmieniała się Warszawa i styl życia niektórych Polaków. Dziś możemy mówić o fenomenie retromanii w popkulturze; powstała nowa wersja "Dynastii", a Lynch nakręcił trzeci sezon kultowego "Twin Peaks". ; Nostalgia nasiliła się wraz z powracającymi operami mydlanymi z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Żyjemy w epoce cyfrowej, w której nasze przedmioty i produkty straciły swoją materialność z powodu internetu. Tęsknimy za prawdziwymi obiektami, które zachowują ślady naszej egzystencji.

Abstract:

This article is devoted to analysing and interpreting popular soap operas from the 1990s, arousing nostalgia for a carefree childhood. We learn about the rich Americans' lifestyle and older brothers' and sisters' idols. ; We discover old icons admired all over the world (angelic Crystal, demonic Alexis). From the pioneering Polish soap opera ("In the Labyrinth"), we learn about the realities of the late 1980s, and we observe how Warsaw and the lifestyle of some Poles have changed. Today we can talk about the phenomenon of retromania in pop culture; a new version of the "Dynasty" was created, and Lynch made the third season of the cult "Twin Peaks". ; Nostalgia has intensified with returning soap operas from the 80s and 90s. We live in the digital age, when, due to the Internet, our objects and products have lost their materiality. We yearn for real things that preserve the traces of our existence.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

305-320

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego