Object structure

Creator:

Krupińska, Andżelika ; Ochowiak, Marek ; Włodarczak, Sylwia ; Markowska, Małgorzata

Title:

Pomiar rozkładu promieniowego wielkości kropel = The measurement of the radial distribution of droplets size

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki pomiarowej z wykorzystaniem zmodyfikowanego stanowiska badawczego umożliwiającego wyznaczenie charakterystyki powstającego aerozolu. Głównym elementem układu jest analizator wielkości cząstek Spraytec firmy Malvern Instruments wraz z komputerem z odpowiednim oprogramowaniem. ; Aby wyznaczyć promieniowy rozkład wielkości kropel opracowano odpowiednią procedurę pomiarową, dostosowano tryb pomiaru oraz częstotliwość zbierania danych. Badane rozpylacze umieszczone były na suwnicy poruszającej się po określonym torze, ze stałą prędkością, co pozwalało na pomiar średnicy kropel w całym obszarze rozpylanej strugi cieczy.

Abstract:

The aim of this paper is to present the measurement methodology using a modified experimental setup allows for the aerosol characteristic determination. The main element of the system is a particle size analyser Spraytec by Malvern Instruments with a PC computer equipped with appropriate software. ; To determine the radial droplet size distribution, an appropriate measurement procedure was developed, the measurement mode and frequency of data collection were adapted. The tested atomizers were placed on a crane moving along a defined path, at a constant speed, which allowed measurement of the droplets diameter in the entire sprayed liquid area.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

45-48

Language:

pol ; eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego