Obiekt

Tytuł: Problems of forest management in municipal forests of the city of Poznań = Problemy gospodarki w lasach miejskich na przykładzie obszarów leśnych miasta Poznania

Autor:

Jaszczak, Roman ; Wajchman, Sandra

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 12 (2014)

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wybrane problemy gospodarki w lasach miejskich na przykładzie obszarów leśnych miasta Poznania. Postawiono tezę, że skutki presji rekreacyjnej mogą być ograniczane poprzez racjonalne wyposażanie terenów leśnych w infrastrukturę rekreacyjną. Drugą tezą było stwierdzenie, iż niekontrolowana presja urbanizacyjna stanowi zagrożenie dla stabilności lasów miejskich. ; Przedstawiono wybrane zapisy ?Wytycznych dotyczących gospodarowania lasami komunalnymi miasta Poznania?. Dokument traktuje o gospodarce leśnej miasta Poznania i zawiera teoretyczne wytyczne do jej prowadzenia. Artykuł nawiązuje do rekreacyjnego zagospodarowania lasów Poznania i przedstawia kształtowanie w tym zakresie infrastruktury w oparciu o zmieniające się preferencje sposobu spędzania czasu na miejskich terenach leśnych.

Abstract:

The article presents some selected management problems in municipal forests occurring as a result of the increasing pressure on recreation and urbanization. The object of investigation was municipal forests of the city of Poznań. ; A thesis was formed that the consequences of the recreational pressure can be reduced through reasonable equipment of forest areas in appropriate recreational infrastructure. The second thesis put forward an assumption that an uncontrolled urban pressure posed a threat to the stability of ecosystems of municipal forests.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0005

Strony:

45-54

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 12

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji