Object

Title: Influence of space-time heterogeneity of water consumption conditions on the parameters of a water supply system = Wpływ czasoprzestrzennej niejednorodności warunków poboru wody na parametry systemu wodociągowego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Abstract_pl:

W pracy zaprezentowano wyniki analizy istniejącego systemu wodociągowego. Praca zawiera charakterystykę analizowanego terenu, na którym zlokalizowany został badany system, a także jego parametry dotyczące ujęć i transportu pompowego wody, długości oraz średnic rurociągów, wykonano również zestawienia materiałów, z których wykonana została sieć. ; Analizie poddano zapotrzebowanie na wodę z uwzględnieniem charakteru konsumentów korzystających z sieci. Uwzględniony został wpływ zmienności rozbiorów wody w ciągu doby dla podstawowych kategorii odbiorców. Do opracowania modelu systemu wykorzystano program do symulacji pracy sieci wodociągowych EPANET 2.0 opracowany i udostępniony przez U.S. Environmental Protection Agency na licencji public-domain. ; Uzyskane wyniki symulacji pozwoliły na wskazanie głównych problemów eksploatacyjnych analizowanego obiektu. Przeanalizowano rozkład ciśnienia w charakterystycznych węzłach sieci, z których zasilane są zakłady górnicze, przemysłowe i mieszkalnictwo. Wykazano przydatność opracowanego modelu symulacyjnego do przygotowania oceny przyszłych działań modernizacyjnych pozwalających ocenić skutki ich wdrożenia.

Abstract:

The work presents the results of the analysis of an existing water supply system. It contains a description of the analysed area in which the analysed system was located, as well as its parameters regarding water intakes and transport of water with pumps, the length and diameter of pipes, and a complication of the materials used to construct the network. ; Water demand accounting for the nature of the consumers using the water supply network was subject to analysis. The influence of changes in the distribution of water within a day for the basic categories of recipients was accounted for. The EPANET 2.0 program for the simulating water supply network operation, made available by the U.S. Environmental Protection Agency through a public-domain licence, was used to construct the model of the system. ; The obtained results of the simulation allowed for indicating the main problems with the use of the analysed system. Subject to analysis was the pressure pattern in characteristic nodes of the network from which mining companies, industrial plants and residential households were supplied. Usefulness of the developed simulation model in preparing the assessment of future modernization works was confirmed, allowing for the effects of their implementation to be assessed.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61477

DOI:

10.1515/ceer-2017-0011

Pages:

161-169

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information