Object

Title: Geometryczne sumy losowe

Creator:

Malinowski, Marek

Date:

2007

Resource Type:

rozprawa doktorska

Abstract_pl:

Rozprawa dotyczy dwóch zagadnień połączonych ze sobą ideą geometrycznych sum losowych: problemu D. Dugue oraz charakteryzacji rozkładów geometrycznie nieskończenie podzielnych i pewnych ich podklas. Zagadnienie pierwsze polega na scharakteryzowaniu zbioru par rozkładów Il i v, dla których pewna ich kombinacja wypukła jest równa ich splotowi. Problem ten został sformułowany w nieco innej postaci przez D. Dugue. ; Uzyskujemy twierdzenie pozwalające na badanie problemu Dugue w terminach klasy ułamków prostych funkcji charakterystycznej. Podany zostaje pierwszy przykład trzech miar probabilistycznych, dla których ich pewna kombinacja wypukła jest równa ich splotowi. Scharakteryzowane są rozkłady, dla których dwie metody symetryzowania dają w wyniku ten sam rozkład. Drugie zagadnienie dotyczy rozkładów geometrycznie nieskończenie podzielnych (GID). Pojawiły się one w odpowiedzi na pytanie W. Zolotariewa, który pytał o rozkłady spełniające pewien szczególny warunek stabilności. ; Do rozkładów z tej klasy należą znane rozkłady: wykładniczy, Laplace'a, asymetryczny rozkład Laplace'a, rozkłady Mittaga-Lefflera, rozkłady Linnika. W pracy pokazane zostało, że rozkłady GID są rozkładami granicznymi dla ciągów rozkładów geometrycznych sum losowych. Rozważane są rozkłady geometrycznie ściśle semistabilne (GSSe) i geometrycznie semistabilne (GSe) jako kierunki rozszerzeń istniejących w literaturze badań nad podklasą rozkładów GID, zwanych geometrycznie stabilnymi (GSt). ; W rozprawie, zmienne losowe GSSe scharakteryzowane zostają jako granice według rozkładu ciągów ważonych sum geometrycznych. W terminach metryk Zolotariewa i Racheva opisana jest szybkość zbieżności takiego ciągu do jego granicy. Wskazana zostaje własność 1/a-rozkładalności zmiennej GSSe. Zdefiniowane zostają nowe zmienne losowe nazwane geometrycznie semistabilnymi (GSe). ; Klasa tych zmiennych zawiera w sobie zarówno klasę GSSe, jak i klasę GSt. Podajemy różne charakteryzacje zmiennych losowych z nowej klasy GSe. Pokazano, że rozkłady GSe są związane z rozkładami semistabilnymi rozważanymi przez Maejima. Podano charakteryzacje funkcji charakterystycznej rozkładu GSe, z której wynika kiedy rozkład GSe jest rozkładem GSSe, GSt, czy GSSt.

Abstract:

This PhD thesis concerns two issues connected by idea of geometrie random sums: the first issue is a Dugue's problem, the second issue is a problem of characterizations of geometrie infinitely divisible distributions and some of their subclasses. The Dugue's problem relies on characterizing of distributions !.l, v for which their convex combination is equal to their convolution. We obtained a theorem which allows us to treat Dugue's problem in terms of the simple fractions class of characteristic function. ; A first example of three measures for which their convex combination is equal to their convolution is given. The distributions for which two methods of probabilistic symmetrizations coincide are characterized. The second issue concerns the geometrically infinitely divisible (GID) distributions. Such laws appeared as an answer to the question of V. Zolotarev, who asked about distributions satisfying some stability condition. The known GID are, for example, exponential, Laplace, asymmetric Laplace, Mittag-Leffler, Linnik distributions. We showed that GID distributions are weak limits of the distributions of geometrie random sums. ; We consider som e subclasses of GID distributions, namely geometrically strictly semistable (GSSe) and geometrically semistable (GSe) laws as the generalizations of existing in the literature geometrically stable (GSt) laws. We characterize the GSSe random variabies as limits (in the sense of convergence in distribution) of the weighted geometrie random sums sequences. The rate of convergence is investigated in the terms of Zolotarev's and Rachev's probability metrics. A property of 1/a-decomposability of GSSe random variabies is pointed. We define new random variabies called geometrically semistable (GSe). ; A set of GSe random variabies includes GSSe and GSt random variabies. We give various characterizations of the new class GSe. A correspondence between GSe and semistable (Se) distribution is proved. We give also a characterization of GSe characteristic function from which follows when GSe characteristic function is GSSe, GSt, or GSSt.

Description:

promotor: dr hab. Jolanta Misiewicz, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii ; recenzenci: prof. dr hab. Władysław Szczotka, Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, Politechnika Warszawska ; dyscyplina naukowa: nauki matematyczne ; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk matematycznych ; data uzyskania stopnia: 10.01.2007 ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii ; miejsce pracy autora rozprawy: Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii ; specjalność naukowa: teoria prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne ; sposób ogłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron: Nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79

Format:

text/html ; text/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:6946

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2018

In our library since:

Mar 13, 2007

Number of object content hits:

1 492

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/7096

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Malinowski, Marek, Geometryczne sumy losowe Jul 17, 2018

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information