Object

Title: Ocena postaw duchowieństwa rzymskokatolickiego województwa zielonogórskiego wobec polityki wyznaniowej PRL w połowie lat 60. XX wieku w świetle analizy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze = Assessment of the attitude of the clergy of the Roman Catholic Church in Zielona Gora towards the religious policy of the Polish People`s Republic in the mid-1960s in the light of the analysis of the Provincial Committee of the Polish United Workers Party in Zielona Gora

Creator:

Sikorski, Juliusz

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 19

Abstract_pl:

Poglądy i postawy duchowieństwa w PRL stanowiły obszar szczególnego zainteresowania władz partyjno-państwowych. Dlatego praktyka regularnych rozmów z księżmi pod koniec lat czterdziestych weszła na stałe do katalogu działań aparatu państwowego, stając się także jednym z narzędzi realizacji polityki wyznaniowej. ; W artykule poddano analizie dokument opracowany w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Zielonej Górze podsumowujący rozmowy prowadzone przez przewodniczących prezydiów powiatowych rad narodowych w okresie od 1 stycznia 1964 r. do 30 czerwca 1966 r. ; Ogółem doszło w tym czasie do 1241 spotkań indywidualnych oraz 9 zbiorowych. Na przestrzeni tak krótkiego okresu widać wyraźnie rosnące napięcie na linii państwo - Kościół związane z wydarzeniami połowy dekady, a statystyczna relacja pomiędzy liczbą rozmów z proboszczami a ogólną liczbą spotkań, pozwala skonstatować, iż średniorocznie każdy z nich był wzywany do siedziby władz powiatowych przynajmniej dwa razy. ; Problematykę spotkań determinowały doraźne potrzeby: kwestie podatkowe, funkcjonowanie punktów katechetycznych, sprawy zgromadzeń i zbiorek publicznych, słynnego orędzia do biskupów niemieckich, budownictwa sakralnego oraz wrogich wystąpień. ; Dokonując oceny przebiegu rozmów w KW PZPR w Zielonej Górze, uznano, iż bardzo często wpływały one na zmianę postaw i zachowań duchowieństwa. Pogląd taki jest nieuprawniony, niemniej jednak bez wątpienia nie pozostawały one bez wpływu naśrodowisko lokalnych księży.

Abstract:

The views and attitudes of the clergy in the People`s Republic of Poland constituted an area of particular interest for the party-state authorities. Hence, the practice of regular conversations with priests in the 1940s has permanently entered the catalog of activities of the state apparatus, becoming also a means of implementing religious policy. ; The article was analyzed by the document prepared in the Provincial Committee of the Polish United Workers` Party in Zielona Gora summarizing the talks conducted by the Presidents of the Presidium of the District National Councils in the period from January 1, 1964 to June 30, 1966. ; In total, 1241 individual meetings and 9 collective meetings took place. In the space of such a short period, there is clearly a growing tension on the line between the State and Church related to the events of the middle of the decade, and the statistical relationship between the number of conversations with parish priests and the total number of meetings shows that on average every year they were summoned to the seat of district authorities at least two times. ; The issues of the meeting were determined by the following issues: tax issues, the functioning of catechetical points, public gatherings and gatherings, the famous message to German bishops, sacred buildings and hostile speeches. ; When assessing the course of talks at the Polish United Workers` Party in Zielona Gora it was recognized that they often influenced the attitude and behavior of the clergy. This view is unavoidable, however, without doubt, they did not affect the environment of local priests.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58694

Pages:

163-179

Source:

Studia Zachodnie, tom 19

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Object collections:

Last modified:

Mar 1, 2023

In our library since:

Jul 12, 2021

Number of object content hits:

64

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/65468

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information