Obiekt

Tytuł: Degradation of pahs in sewage sludge during fermentation process = Degradacja WWA w osadach podczas fermentacji

Autor:

Włodarczyk-Makuła, Maria

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 6 (2011)

Streszczenie:

Określono zmiany ilościowe WWA w osadach ściekowych i cieczach nadosadowych podczas fermentacji osadów w warunkach redukcji siarczanów. Warunki te zapewniono przez dodatek Na2SO4. Równolegle określono zmiany ilościowe WWA w osadach po uprzedniej dezaktywacji mikroorganizmów za pomocą azydku sodu. ; Wszystkie próbki były inkubowane w termostacie w temperaturze 37oC w ciemności. WWA oznaczano trzykrotnie: przed inkubacją oraz po 21 dobach. Ilościową analizę 16 WWA - EPA prowadzono z wykorzystaniem zestawu GC-MS. Oznaczano WWA równolegle w osadach (fazie stałej) oraz w cieczach nadosadowych. Zawartość początkowa WWA w osadach wynosiła 2221žg/kg.s.m, natomiast w cieczach nadosadowych stężenie sumaryczne badanych węglowodorów było na poziomie 4.8žg/L. ; Po 21 dobach fermentacji odnotowano spadek sumarycznego stężenia WWA o 43% w osadach inkubowanych w warunkach redukcji siarczanów i o 38% - w cieczach nadosadowych. W osadach kontrolnych spadek sumarycznej zawartości WWA wynosił 25%, natomiast w osadach abiotycznych - 20%. Najbardziej trwałe były węglowodory 5-pierścieniowe, których ubytek nie przekraczał 15%.

Abstract:

In this study, the changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge and supernatants during anaerobic digestion under sulphate?reducing conditions were investigated. Na2SO4 were added to the mixed sludge in order to obtain sulphate reduction conditions. ; Abiotic loses of PAHs were observed simultaneously. PAHs concentration was determined before incubation and after 21 days. PAHs were determined both in sewage sludge and in supernatants pararelly. Quantification of 16 PAHs (EPA) was carried out by GC-MS. ; The initial concentration of 16PAHs in sewage sludge was 2221žg/kg.s.m. In supernatants the initial concentration was 4.8 žg/L. The concentration of 16 PAHs in sewage sludge was reduced by 43% and in supernatants by 38% on average under sulphate-reducing conditions.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Kuczma, Mieczysław - red.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47214

Strony:

137-145

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji