Object

Title: Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings = Kształtowanie relacji na rynku e-commerce jako podstawa budowania lojalności i tworzenia wartości dla klienta. Analiza empiryczna

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Moczulska, Marta - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, a szczególnie Internetu, jaki dokonał się w ostatnich latach przyniósł wiele nowych możliwości wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Internet stworzył nowe szanse rozwoju przedsiębiorstw. To właśnie jego dynamiczny rozkwit spowodował, że na znaczeniu zyskał e-commerce, a wraz z nim dokonały się zmiany w zachowaniach konsumentów w zakresie miejsca, czasu i warunków dokonywania zakupów. ; Celem opracowania jest przedstawienie kluczowych aspektów w procesie kształtowania relacji jako podstawy budowania lojalności i tworzenia wartości dla klienta. Realizacji wskazanego celu sprzyjać będzie prezentacja wyników badania ankietowego dotyczących identyfikacji działań podejmowanych w celu utrzymywania trwałych relacji umożliwiających budowanie lojalności i tworzenie wartości dla klienta. ; Ponadto w opracowaniu wskazano na działania sprzyjające wzrostowi lojalności klientów, które mogą być pomocne w prowadzeniu e-biznesu. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego przedstawianej problematyki z klientami województwa lubuskiego.

Abstract:

The dynamic development of information technology, especially the Internet, which has taken place in recent years has brought many new opportunities to use the Internet in businessoperations. The Internet has created new opportunities for the development of enterprises. It was its dynamic boom that enabled e-commerce to gain in importance, and along with it made the changes in consumer behavior in terms of place, time and purchasing conditions. ; The aim of the paper is to present the key aspects in the development of relationships as a basis for building loyalty and creating value for the customer. Attainment of the objective will be aided by presentation of the results of survey regarding the identification of the measures taken to maintain lasting relationships that allow to build loyalty and create value for the customer. ; In addition, the study will identify the actions conducive to the growth of customer loyalty, which can be helpful in conducting e-business. In the research procedure we have used the analysis of the literature, statistical data and the results of the questionnaire study on the presented issues with customers from Lubuskie voivodship.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51305

DOI:

10.1515/manment-2015-0005

Pages:

57-72

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information