Object

Title: Organizational reputation risk management as a component of the dynamic capabilities management process = Zarządzanie ryzykiem reputacji organizacyjnej jako składowa procesu zarządzania dynamicznymi zdolnościami

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

W kształtowaniu wartości rynkowej organizacji coraz większy udział mają aktywa niematerialne, takie jak reputacja, wartość marki, pozycja strategiczna, alianse, wiedza, kapitał ludzki. Jednocześnie w literaturze przedmiotu podkreśla się, że owa cecha niematerialności przekłada się na wzrost ryzyka niszczenia czy też utraty wartości aktywów. ; Tym samym za istotny, z punktu widzenia nauk o zarządzaniu, należy uznać problem badawczy, związany z analizą zarządzania ryzykiem reputacji organizacyjnej jako składową procesu zarządzania dynamicznymi zdolnościami. W opracowaniu podjęto próbę zarysowania koncepcji dynamicznych zdolności, zdefiniowania pojęcia ryzyka a następnie podjęcia dyskusji nad relacjami pomiędzy dynamicznymi zdolnościami a zarządzaniem ryzykiem reputacji organizacyjnej.

Abstract:

Intangible assets, such as reputation, brand value, strategic position, alliances, knowledge, human capital, play an increasingly important role in shaping the market value of an organization. At the same time, in the literature it is emphasized that the attribute of intangibility translates into an increased risk of destruction or impairment of assets. ; Thus, the research problem associated with the analysis of organizational reputation risk management as a component of the dynamic capabilities management process should be considered important from the point of view of management science. The study attempts to outline the concept of dynamic capabilities, define the concept of risk and subsequently discuss the relationship between dynamic capabilities and organizational reputation risk management.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51301

DOI:

10.1515/manment-2015-0001

Pages:

6-18

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information