Object

Title: Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research = Ocena zadowolenia klienta z obsługi logistycznej w świetle wyników badań

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

W dobie dynamicznie rozwijającej się konkurencji coraz większego znaczenia nabiera logistyczna obsługa klienta, która staje się ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Dlatego też zachodzi konieczność udoskonalania komponentów wpływających na jakość obsługi klientów. Podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie, a co za tym idzie przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii logistycznej obsługi klienta staje się ważne z punktu widzenia zarówno przetrwania, jak i rozwoju przedsiębiorstwa, a także osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. ; Celem niniejszego opracowania jest wyróżnienie i ocena determinantów wpływających na decyzje zakupowe konsumentów w obszarze logistycznej obsługi klienta. Ponadto w artykule skoncentrowano się na opracowaniu propozycji rozwiązań dla przedsiębiorstw pozwalających lepiej dostosować ofertę do wymagań i preferencji klientów. Warto zauważyć, że skuteczność i efektywność działań w zakresie logistycznej obsługi klienta w zasadniczym stopniu zależy od właściwego rozpoznania potrzeb i oczekiwań istniejących i potencjalnych nabywców. Dlatego też zachodzi w tym względzie konieczność permanentnego monitorowania jakości obsługi i oczekiwań nabywców.

Abstract:

In an era of rapidly growing competition logistic customer service is growing increasingly important and is becoming a substantial factor in the success of companies operating in the market. Therefore, it is necessary to improve the components affecting the quality of customer service. Taking appropriate action in this regard, and thus preparing and implementing an appropriate logistic customer service strategy becomes important from the point of view of both the survival and development of enterprises, and to achieve sustainable competitive advantage. ; The aim of this study is to identify and evaluate determinants influencing consumers` purchasing decisions in the area of logistics customer service. In addition, the article focuses on the development of solution proposals for enterprises to enable a better match the supply to the needs and preferences of customers. It is worth noting that the effectiveness and efficiency of operations in the field of logistic customer service is highly dependent on proper identification of needs and expectations of existing and potential buyers. Therefore, there is in this respect a need for permanent monitoring of the quality of service and customer expectations.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56065

Pages:

205-222

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information