Object

Title: Psychological and organisational aspects of age management in organisations = Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania wiekiem w organizacjach

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia zarządzania wiekiem w organizacjach. Wskazano na brak racjonalnych przesłanek dla dyskryminującej polityki niektórych przedsiębiorców w stosunku do pracowników w wieku 50+. Zwrócono uwagę kadr zarządzających na problem zarządzania wiekiem w organizacjach, uwarunkowany wzrostem liczby pracowników 50+. ; W Polsce aktualnie jest zatrudnionych ok. 31% pracowników w tej grupie (do 64 roku życia). Natomiast w krajach Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia pracowników w wieku pięćdziesięciu lat i starszych, przekracza 50%. W artykule omówiono specyfikę procesów rozwojowych i zmian zachodzących w fazie średniej i późnej dorosłości, wskazując na ?mocne strony? tej grupy. Przedstawiono zarządzanie wiekiem w kontekście zarówno patologii jak i pozytywnych praktyk. Odnosząc się do danych wskazano na korzyści zarządzania wiekiem.

Abstract:

In article we present selected issues of age management in organizations. They pointed to the lack of rationale for the discriminatory policies of some companies to employees aged 50+. Attention of managers was paid to the problem of age management in organizations, conditioned by an increase in the number of employees 50+. ; In Poland, currently there are employed approx. 31% of workers in this group (64 years old). While in EU countries the employment rate for workers aged fifty years and older more than 50%. The article discusses the specifics of the development processes and changes in the phase of middle and late adulthood, characterizing the population of employees and pointing to the "strengths" of the group. Age management in the context of both pathology and positive practices was presented. Referring to the data the benefits of age management were indicated.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55968

Pages:

81-94

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information