Object

Title: Analiza podejść do rozumienia struktury i funkcji świadomości etycznej = Analysis of approaches to understand the structure and functions of ethical consciousness of the personality

Creator:

Ševčenko, Natalia

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2016

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje wyniki analizy psychologicznych podejść do rozumienia struktury i funkcji świadomości etycznej osobowości. Sprecyzowano pojęcia świadomości moralnej i świadomości etycznej. Świadomość moralna stanowi formę świadomości społecznej, bazuje na bycie społecznym i ma charakter obiektywny. Świadomość etyczna wyraża proces internalizacji przez osobowość zasad moralności i stanowi formę świadomości indywidualnej. ; Określono składniki struktury świadomości moralnej, obejmujące poznawczą, emocjonalną i behawioralną sferę osobowości. Udowodniono, że świadomość moralna funkcjonuje na teoretycznym i codziennym poziomie. Wyodrębniono funkcje świadomości etycznej: aksjologiczną, światopoglądową, regulacyjną oraz teleologiczną. Pokazano, że rozwój świadomości etycznej uwarunkowany jest osobowością kwestionującą normy i wyobrażenia moralne, która na podstawie refleksji przyjmuje swój własny układ moralny i przeto wartościuje czyny osobowości według kryteriów dobra i zła.

Abstract:

The article presents the analysis of psychological approaches to understanding the structure and functioning of individual ethical consciousness. The concepts of moral and ethical consciousness have been specified. The moral consciousness is a form of social consciousness; it is based on a social being and is objective. Ethical consciousness means comprehension of morality by a personality and represents a form of individual consciousness. ; The structural elements of moral consciousness have been defined, covering the cognitive, affective and behavioral spheres. It has been revealed that moral consciousness can function at everyday and theoretical levels. The functions of ethical consciousness such as axiological, philosophical, regulatory and goal setting have been highlighted. It has been found that ethical consciousness development is determined by an individual, who is calling in question moral norms and ideas on the basis of a reflection which recognizes his own moral reflecting system and evaluates his own individual actions by categories of good and evil.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54314

Pages:

91-99

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2016

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information