Object

Title: Ideologiczny kontekst filmowych adaptacji dzieł literackich - "Dziadów" Adama Mickiewicza i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza = The ideological context of selected film adaptations of literary works - "Dziady" by Adam Mickiewicz and "Ferdydurke" by Witold Gombrowicz

Creator:

Budzyła, Martyna

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Abstract_pl:

Niezależnie od tego, czy trzyma się oryginału, czy też od niego różni, adaptacja filmowa zawsze jest świadectwem oryginalnego tekstu literackiego i jego specyficznej lektury. Poniższa analiza wersji filmowych wybranych utworów literackich pokazuje, że filmy odzwierciedlają charakterystyczne dla reżyserów sposoby patrzenia na świat, a także uwzględniają różne uwarunkowania polityczne i oczekiwania potencjalnych odbiorców. ; Dostosowanie filmu do aktualnych wymagań politycznych, włączenie scen przemocyi wulgaryzmy, czy wprowadzenie scen seksu - wszystkie te czynniki wpływają na odbiór adaptacji. Procedury ideologiczne realizowane są zarówno metodą kształtowania scenariusza (np. Unikanie ?niewygodnych? scen i dodawanie ?poprawnych politycznie? sekwencji), jak i techniką filmową, np. ruchy kamery, muzyka, tworzenie postaci i kostiumów. ; Wszystko po to, by wywrzeć na widowni oczekiwane wrażenie i sprowokować widza do wyciągnięcia odpowiednich, z góry określonych wniosków. Często adaptacje filmowe są również tworzone na wzór popularnego, skomercjalizowanego filmowania. Co więcej, sposób rozumienia utworów jest uwarunkowany kulturowo. Odbiorca ma zobaczyć i usłyszeć, jakie jest jego przeznaczenie. Nie ma miejsca na własne domniemania, myśli czy refleksje.

Abstract:

Regardless of whether it sticks to the original or differs from it, a film adaptation always stands as a testimony to the original literary text and its specific reading. The following analysis of film versions of selected works of literature shows that movies reflect the directors? characteristic ways of seeing the world as well as take account of different political conditions and the expectations of potential viewers. ; The adjustment of a movie to current political demands, the inclusion of scenes of violenceand vulgarisms, or the introduction of sex scenes - all those factors affect the reception of the adaptation. Ideological procedures are carried out by using both the method of shaping the screenplay (e.g. by avoiding "uncomfortable" scenes and adding "politically correct" sequences) as well as by cinematic techniques, e.g. camera movements, music, creation of characters and costumes. ; All of this serves the purpose of making an expected impression on the audience and provoking the audience to draw suitable, pre-determined conclusions. Film adaptations are also often created in line with models of popular, commercialized filming. Moreover, the way of understanding the works is culturallydetermined by the characteristics of the intended reader or viewer. The recipient is to see and hear what he is intended to. There is no place for one?s own presumptions, thoughts or reflections.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58226

DOI:

10.59444/2016SERredKul_Her2r2

Pages:

35-51

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information