Object

Title: Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part II - research results

Creator:

Wyrwa, Joanna

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest analizie głównych motywów warunkujących napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski. Stanowi drugą część cyklu i przedstawia skalę oraz dynamikę kształtowania się BIZ w Polsce w latach 2010-2018, a także wyniki badań własnych przeprowadzonych przy wykorzystaniu metody modelowania równań strukturalnych. ; Badania koncentrowały się na określeniu związku przyczynowo-skutkowego między skalą napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wybranymi parametrami makroekonomicznymi gospodarki. Na podstawie teorii oraz wyników dotychczasowych badań zbudowano model, w którym określono zmienne i charakter relacji między nimi. Model bazuje na czterech ukrytych zmiennych egzogenicznych opisujących determinanty BIZ oraz jednej ukrytej zmiennej endogenicznej, tj. napływ BIZ. W artykule do analizy czynników warunkujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wskazano metodę równań strukturalnych. Zaproponowana koncepcja badawcza pozwoli na uzupełnienie i rozszerzenie analiz dotyczących determinant BIZ w Polsce.

Abstract:

This study contains an analysis of the main determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. This article is devoted to the analysis of the main motives determining the inflow of foreign direct investment to Poland. It is the second part of the series and presents the scale and dynamics of FDI inflow to Poland between 2010 and 2018, as well as the results of own research carried out using structural equation modeling. ; This study focused on determining the cause-and-effect relationship between the scale of inflow of foreign direct investment and selected macroeconomic parameters of the economy. Based on the theories and results from previous research, a model was developed in which the variables and the nature of their relationship were determined. The model is based on four latent exogenous variables describing FDI determinants and one latent endogenous variable describing FDI inflow. In the article, structural equation modeling was indicated as a method for analyzing the factors conditioning the inflow of foreign direct investment. The proposed research concept will allow supplementing and extending the analysis of FDI determinants in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58404

DOI:

10.2478/manment-2019-0041

Pages:

157-175

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information