Object

Title: Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part I - theoretical considerations = Analiza uwarunkowań napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Część I - ujęcie teoretyczne

Creator:

Wyrwa, Joanna

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest analizie głównych motywów warunkujących napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski. Stanowi pierwszą z dwóch części cyklu i obejmuje rozważania teoretyczne dotyczące determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, będąc tym samym wstępem do drugiej części - empirycznej, w której omówione zostaną wyniki badań. Badania koncentrowały się na określeniu związku przyczynowo-skutkowego między skalą napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wybranymi parametrami makroekonomicznymi gospodarki. ; Na podstawie teorii oraz wyników dotychczasowych badań zbudowano model, w którym określono zmienne i charakter relacji między nimi. Model bazuje na czterech ukrytych zmiennych egzogenicznych opisujących determinanty BIZ oraz jednej ukrytej zmiennej endogenicznej, tj. napływ BIZ. W artykule do analizy czynników warunkujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wskazano metodę równań strukturalnych. Zaproponowana koncepcja badawcza pozwoli na uzupełnienie i rozszerzenie analiz dotyczących determinant BIZ w Polsce.

Abstract:

This study contains an analysis of the main determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. This article is the first of the two parts of the cycle and covers theoretical considerations regarding the determinants of foreign direct investment, serving as the introduction to the second, empirical part, in which the research results will be discussed. This study focused on determining the cause-and-effect relationship between the scale of inflow of foreign direct investment and selected macroeconomic parameters of the economy. ; Based on the theories and results from previous research, a model was developed in which the variables and the nature of their relationship were determined. The model is based on four latent exogenous variables describing FDI determinants and one latent endogenous variable describing FDI inflow. In the article, structural equation modeling was indicated as a method for analyzing the factors conditioning the inflow of foreign direct investment. The proposed research concept will allow supplementing and extending the analysis of FDI determinants in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57676

DOI:

10.2478/manment-2019-0029

Pages:

238-262

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information