Object

Title: Business model - an ephemeral trend or a claim of the future? the orientation of enterprises within the agricultural machinery sector = Model biznesu - efemeryczny trend czy postulat przyszłości? orientacja przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Fundamentalnym celem niniejszej pracy jest rozpoznanie czy współczesne zarządzanie postrzegane jest tradycyjnie przez pryzmat strategii i wynikających z niej metod działania, dostosowanej do docelowych odbiorców, opartej na wiedzy i badaniach, osadzonej mocno w realiach rynkowych czy może bardziej jako paradygmat, w którym punktem centralnym jest architektura procesów biznesowych, na którą składa się opis ich konceptualizacji, wyznaczenie poszczególnych i niezbędnych etapów działań operacyjnych oraz modelowanie tych procesów, tj. model biznesu. ; Rekonesans opinii wymaga - w pierwszej kolejności - sprokurowania katalogu cech istotnie identyfikujących strategię oraz model biznesu. W warstwie teoretycznej i projektowej wykorzystana zostanie metoda rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu wsparta dyskusją w grupie celowo dobranych ekspertów. Znajdzie to swój wyraz w zestawie kluczowych identyfikatorów kwantyfikujących strategię oraz model biznesu podlegających dalszej ocenie wśród przedstawicieli przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych. ; Na płaszczyźnie empirycznej istotne jest ustalenie, które z zasugerowanych wymiarów najbardziej oddają sens pojęcia w kontekście praktycznych działań przedsiębiorstw zaproszonych do badań. Wydaje się, że złożoność problemów i małe, jak dotychczas, naukowe rozpoznanie uzasadniają traktowanie wymienionych kwestii jako przedmiotu badań.

Abstract:

The fundamental objective of this research paper is to determine whether contemporary management is recognized traditionally, in the light of a strategy and the entailing methods of operation, adapted to the target recipients, based on knowledge and studies, strongly embedded in the market reality or perhaps more as a paradigm, in which the focal point is the architecture of business processes, which comprises a description of their conceptualization, the determination of individual and necessary stages of operations and the modelling of these process, i.e., a business model. ; Opinion reconnaissance requires - in the first place - to develop a catalogue of features clearly identifying a business model and a strategy. The theoretical and design layers will utilize a method of reconstructing and interpreting the source literature supported by a discussion among purposively selected experts. This will be reflected by a set of key identifiers, which quantify a strategy and a business model subject to further assessment by the representatives of agricultural machinery companies. ; On the empirical level, it is important to determine, which of the suggested dimensions truly capture the sense of the concept in terms of practical operations of the enterprises invited to the study. It seems that the complexity of the problems and the so far limited scientific recognition justify treatment of the mentioned issues as the subject matter of the research.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57663

DOI:

10.2478/manment-2019-0016

Pages:

7-31

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information