Object

Title: The identity of the largest enterprises located in Poland and communication of corporate social activities on corporate websites = Tożsamość największych polskich przedsiębiorstw a komunikowanie działań społecznych na korporacyjnych stronach internetowych

Creator:

Seiler, Bartosz ; Bortnowska, Hanna

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Moczulska, Marta - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Współcześnie przedsiębiorstwa coraz bardziej aktywizują się w obszarze społecznym. Pod pewnymi względami zaczynają przypominać tzw. organizacje trzeciego sektora. W kontekście postępującego izomorfizmu na uwagę zasługuje zagadnienie tożsamości organizacji. Podstawę tożsamości stanowią, m.in. misja i wartości organizacyjne, a zarządzanie nią wymaga kształtowania spójnych powiązań pomiędzy tymi elementami a realnymi działaniami i ich komunikowaniem. Nowoczesne przedsiębiorstwa w istotnym stopniu wykorzystują do komunikowania się z publicznością media elektroniczne, w tym korporacyjne strony internetowe. ; Celem artykułu jest ustalenie powszechności występowania wśród największych polskich przedsiębiorstw różnych typów misji i wartości, zwłaszcza tych, które odnoszą się do CSR, a także zidentyfikowanie relacji między deklarowanymi przez te przedsiębiorstwa misjami i wartościami związanymi z CSR a prezentowaniem przez nie wybranych działań społecznych poprzez korporacyjne strony internetowe. Ustalono, że dwie trzecie badanych firm zamieszczało na swoich korporacyjnych stronach internetowych misje. ; Najczęściej deklarowały w nich koncentrację na kliencie, rzadziej - wyższość produktu, innowacyjność czy odpowiedzialność. Mniej niż połowa firm przedstawiała za pomocą stron internetowych wartości organizacyjne. Przeważały - zawodowe, etyczne, związane z relacjami i opisujące postawę wobec otoczenia. Przedsiębiorstwa, które w misji umieściły odniesienia do odpowiedzialności wobec otoczenia komunikowały tylko niektóre działania społeczne. ; Inaczej było w przypadku przedsiębiorstw, które wśród deklarowanych wartości wskazywały na znaczenie wartości społecznych. Takie organizacje częściej podejmowały działania CSR i komunikowały o nich. Można wysnuć wniosek, że lepszym predykatorem efektów zarządzania tożsamością organizacji w obszarze CSR było deklarowanie wartości odnoszących się do społecznej odpowiedzialności.

Abstract:

Today's enterprises are becoming more and more socially active. In some respects, they are starting to resemble third-sector organizations. In the context of progressive isomorphism, the issue of organizational identity deserves attention. Identity is based, among others, on organizational mission and values, whose management requires the shaping of coherent links between these components, as well as actual efforts and their communication. Modern enterprises are markedly fond of using electronic media, including corporate websites, to communicate with the audience. ; The purpose of the article is to determine the prevalence of different types of missions and values among the largest enterprises located in Poland, especially those related to CSR, as well as to identify the relationship between their declared CSR missions and values and the presentation of selected corporate social activities on their corporate websites. It was found that two-thirds of the analyzed companies posted missions on their corporate websites. ; In most cases they declared focus on costumers, and less often - product superiority, innovation, or responsibility. Less than half of the companies presented organizational values through their websites. Those which prevailed are: professional, ethical, relational, and describing attitudes towards the environment. The analysis shows that every second analyzed company presented missions and values that referred to issues related to social responsibility. ; Enterprises that included references to responsibility towards the environment in their mission communicated only some of the corporate social activities. It was different in the case of enterprises which pointed to the importance of societal values among the declared values. Such organizations more often pursued CSR activities and communicated them. Therefore, it can be conclude that a better predictor of the effects of identity management in the area of CSR was the declaration of values related to social responsibility.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57668

DOI:

10.2478/manment-2019-0021

Pages:

98-123

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information