Object

Title: Economic and social benefits of socially responsible actions towards employees in agribusiness enterprises = Ekonomiczne i społeczne korzyści działań społecznie odpowiedzialnych na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Creator:

Matejun, Marek ; Ratajczak, Marcin

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest identyfikacja zakresu działań społecznie odpowiedzialnych na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach agrobiznesu oraz ocena ich wpływu na poziom korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z wykorzystania koncepcji CSR w praktyce gospodarczej. Realizacji celu pracy poświęcono własne badania ankietowe przeprowadzone na próbie 325 firm sektora MSP prowadzących działalność na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. ; Wyniki wskazują na pozytywny, silny wpływ zaangażowania w działania z zakresu CSR na uzyskiwane efekty, przy czym jest on bardziej wyraźny w przypadku korzyści ekonomicznych, niż społecznych i występuje raczej w firmach mniejszej wielkości. Do kluczowych działań społecznie odpowiedzialnych na rzecz zatrudnionych można zaliczyć badania satysfakcji oraz ochronę danych i prywatności pracowników. Aktywność w rozpatrywanym obszarze CSR przekłada się przede wszystkim na wyniki finansowe oraz na budowanie pozytywnego wizerunku firm w otoczeniu.

Abstract:

The aim of the paper is to identify the scope of socially responsible actions towards employees in agribusiness enterprises and to assess their impact on the level of economic and social benefits resulting from the use of the CSR concept in business practice. The survey research carried out on a sample of 325 companies from the SME sector conducting business in rural areas of the Mazowieckie Voivodeship served to meet the objective of the paper. ; The results indicate a positive, strong impact of involvement in the CSR activities on the obtained effects, which is more pronounced in the case of economic benefits than social benefits, and can be observed more clearly in smaller companies. Key socially responsible actions towards employees include employee satisfaction surveys as well as data protection and protection of employee privacy. Activity in the analyzed CSR area mainly translates into financial performance and building a positive image of enterprises in their environment.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57665

DOI:

10.2478/manment-2019-0018

Pages:

49-63

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information