Object

Title: Shaping cross-sectoral cooperation based on smart specializations in the city of Zielona Góra = Kształtowanie współdziałania międzysektorowego w oparciu o inteligentne specjalizacje na przykładzie miasta Zielona Góra

Creator:

Gębska, Karolina

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Spośród wielu form relacji na jakich opierać się może współpraca minimum dwóch podmiotów istotne w kontekście środowisk nauki i biznesu jest znalezienie punktu odniesienia łączącego te podmioty. W przypadku konieczności zintegrowania dwóch sektorów proces ten ma charakter złożony. Rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie wspólnego punktu odniesienia Na przykładzie wzmacniania więzi między sektorami biznesu i nauki funkcję scalającą przyjmują wyselekcjonowane inteligentne specjalizacje na gruncie europejskim, krajowym i regionalnym. ; W niniejszym artykule posłużono się przykładem Zielonej Góry, analizując inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego oraz na grupie badawczej wyszczególniającej przedsiębiorców i naukowców wykonujących swą działalność w tym mieście oceniono potencjał trwałej relacji, który to może stać się podstawą do wyłonienia barier i szans w kontekście budowania trwałej relacji.

Abstract:

Among a big number of forms of relations, which the collaboration of a minimum of two entities may be based on, it is important in the context of the science and business environment to find a reference point connecting these entities. If it is necessary to integrate two sectors, this process is complex. The solution to this problem is to find a common point of reference. On the example of strengthening the ties between business and science sectors, the merging function is adopted by selected smart specializations in the European, national and regional areas. ; This article uses the example of Zielona Góra, analysing the smart specializations of the Lubuskie voivodship and the research group specifying entrepreneurs and scientists performing their activities in this city the potential of permanent relationship was assessed, which may become the basis for identifying barriers and opportunities in the context of building a lasting relationship.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57671

DOI:

10.2478/manment-2019-0024

Pages:

157-168

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information