Object

Title: Województwo lubuskie - potencjał infrastruktury regionu = Lubuskie province - the potential of the region`s infrastructure

Creator:

Jakubowski, Edward

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Abstract_pl:

Nowy podział terytorialny kraju wprowadziła reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku. Podstawowym celem samorządu jest ułatwienie rozwoju gospodarczego i technologicznego województwa oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Samorząd ma wpisać kierunki rozwoju województwa do swojej polityki regionalnej. ; Powodem zmniejszenia liczby województw było dążenie do wzrostu zdolności gospodarczych i administracyjnych województwa oraz przekazanie władzy samorządowej zadań w zakresie planowania i realizacji polityki regionalnej. Założono, że silny rozwój gospodarczy, sektor usług oraz zróżnicowana i bogata gospodarka umożliwiłyby przemiany gospodarcze i polityczne dużych prowincji.

Abstract:

The new territorial division of the country was introduced by the administrative reform that came into effect on 1st January 1999. The essential purpose of the local government is to facilitate economic and technological development of the province, to improve the inhabitants` standards of living. The local government is supposed to compose the guidelines for the development of the province into its regional policy. ; The reason why the number of provinces was diminished was the increase in economic and administrative capabilities of the province itself as well as the transference of authority to local governments in planning and implementing the regional policy. It was supposed to bring abort an increase in the effectiveness of implementing the policy. It was assumed that strong economic development, the service sector, and varied and rich economy would enable economic and political changes of the large provinces.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59649

Pages:

159-176

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information