Object

Title: Business model maturity in management theory and practice - defining from an expert perspective

Creator:

Niewiadomski, Przemysław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Abstract_pl:

Jako że wielu badaczy i zarządzających zastanawia się nad istotą, mechanizmami kreowania i granicami dojrzałości modelu biznesu, w tym miejscu autor stawia - związane z tym zagadnieniem - pytanie: jakie wymiary (deskrypty i dezyderaty) należy uwzględnić dokonując konceptualizacji tego pojęcia? ; Sformułowane pytanie stało się punktem wyjścia i przeprowadzenia twórczej syntezy opartej z jednej strony na szczegółowej analizie teorii problemu, a z drugiej na badaniach własnych autora. Powyższe pytanie oraz przekonanie o występowaniu gospodarczego zapotrzebowania na wyniki o charakterze aplikacyjnym stanowiły główną inspirację do podjęcia badań, których zasadniczym celem jest rozpoznanie jak dojrzałość modelu biznesu rozumieją wybrani eksperci działający w polskim sektorze maszyn rolniczych?

Abstract:

Since many researchers and managers think about the essence, creation mechanisms and limits of the manufacturing model maturity, at this point, the author raises the question related to this issue: what dimensions (descriptions and desiderata) should be considered when conceptualizing this idea? ; The formulated question became a starting point and a point of conducting a creative synthesis, based, on the one hand, on a detailed analysis of the problem theory, and on the other hand - on the autor`s own research. The above question and belief related to the existence of economic demand for results of application nature were the main inspiration to undertake research whose main purpose is to recognize: how the maturity of the business model is understood by selected experts operating in the Polish agricultural machinery sector?

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58400

DOI:

10.2478/manment-2019-0037

Pages:

81-103

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information