Object

Title: Dyskurs parlamentarny jako przykład wspólnoty komunikatywnej? Obraz parlamentu oczami parlamentarzystów na tle przemian kulturowych (na podstawie "Korpusu dyskursu parlamentarnego" z lat 1918?2021) = Parliamentary discourse as an example of a communicative community? The image of parliament through the eyes of parliamentarians against the backdrop of cultural changes (based on the "Corpus of parliamentary discourse" (CPD) from 1918?2021)

Creator:

Szczyszek, Michał

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Jurewicz, Magdalena - red. nauk. ; Kotlarska, Irmina - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2022

Abstract_pl:

Trwające od kilkunastu miesięcy prace w zespole zgromadzonym w IPI PAN zaowocowały powstaniem "Korpusu dyskursu parlamentarnego" (nadal rozwijanego). "Korpus?" ten powstał na podstawie stenogramów parlamentarnych z lat 1918?2021 i już teraz zawiera blisko 700 mln segmentów. Na tej podstawie prowadzone są wstępne prace analityczne nad językiem polskiego parlamentaryzmu XX w. ; Jednym z pierwszych zagadnień jest właśnie wstępna analiza leksykograficzno?leksykologiczna zgromadzonego "Korpusu?". Aby ukazać obszerność KDP i jego chronologiczną złożoność, analizie leksykalnej i semantycznej poddane zostały losowo wyekscerpowane leksemy: "sejm", "senat", "parlament". ; Analiza użycia tych wyrazów w polskim dyskursie parlamentarnym pokazała, że to wyrazy o wysokiej frekwencji w tym dyskursie, a także - że ich znaczenia są poddawane "swoistym naciskom parlamentaryzmu" i nieco odbiegają od znaczeń przypisywanych tym leksemom w polskiej leksykografii, realizując tylko jedno z nich. ; Ponadto okazuje się, że słabo wytwarza się parlamentarna czy senacka wspólnota komunikatywna, która widoczna jest tylko w sejmie, jako najistotniejszym w oczach parlamentarzystów organie władzy (ustawodawczej).

Abstract:

The work in the team gathered at IPI PAN, which has been ongoing for over ten months, has resulted in the creation of a working (and still further developed) "Corpus of parliamentary discourse". The "Corpus?" was created on the basis of parliamentary transcripts from the years 1918?2021 and already now contains nearly 700 million segments. On this basis, preliminary analytical work on the language of the Polish parliamentarism of the twentieth century is already being conducted. ; One of the first issues is the preliminary lexicographical and lexico?logical analysis of the assembled "Corpus?". In order to show the extent of the "Corpus?" and its chronological complexity, lexical and semantic analysis will be subjected, for example, to wyekscerpowane leksemy: "sejm" (sejm), "senat" (senate), "parlament" (parliament). ; The analysis of the use of these words in the Polish parliamentary discourse showed that they are words with a high frequency in this discourse, and also - their meanings are subject to "specific pressures of parliamentarism" and slightly differ from the meanings assigned to these lexemes in Polish lexicography, implementing only one of them. ; Moreover, it turns out that the parliamentary or senate communicative community is poorly created, which is visible only in the Sejm as the most important organ of (legislative) power in the eyes of parliamentarians.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:77825

Pages:

113-125

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2024

In our library since:

Feb 1, 2024

Number of object content hits:

37

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/86946

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information