Object

Title: Odwołania do utworów Adama Mickiewicza w wypowiedziach Jana Pawła II wygłoszonych w latach 1978-2005. W kręgu zagadnień międzytekstowych = References to Adam Mickiewicz?s works in the pronouncements of John Paul II enunciated in the years 1978-2005. Around intertextuality issues

Creator:

Seul, Anastazja (1961- )

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Group publication title:

Filologia Polska, z. 2

Abstract_pl:

Autorka rozprawy przedstawia odwołania papieskie do postaci i dzieł romantycznego poety, jakie znajdują się wypowiedziach papieża wygłoszonych w ciągu całego pontyfikatu: 1978-2005. Papież wykorzystuje wszystkie rodzaje literackie, odwołuje się też do wypowiedzi nieliterackich, a najczęściej cytuje epikę: "Pana Tadeusza" (16 razy), "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" (6 razy), "Skład zasad" (2 razy), "Dziady", cz. III (2 razy), "Romantyczność" (1 raz), "Odę do młodości" (1 raz), "Rozmowę wieczorną" (1 raz), "Boże Narodzenie" (w: "Zdania i uwagi?") (1 raz). ; Odwołania Karola Wojtyły do utworów Mickiewicza mają charakter cytatów mianowanych i niemianowanych, kryptocytatów. Jan Paweł II niekiedy dokonuje parafrazy słów poety. Nawiązania do życia i twórczości Adama Mickiewicza pełnią funkcję ekspresywno-impresywną, są sposobem nawiązania dialogu z rodakami, a także sposobem popularyzowania kultury narodowej - także za granicą. Niektóre cytaty pełnią funkcję alegacyjną i substytucyjną. Autorka artykułu uzasadnia w ten sposób, że literatura piękna jest dla papieża - jak dla współczesnych teologów - ?miejscem teologicznym? ("locus theologicus"), więc źródłem, do którego się odwoływał, aby przedstawić prawdy wiary zawarte w Biblii i nauczaniu Kościoła.

Abstract:

The authoress of the study presents Jonh Paul II's references to characters and output of a romantic poet contained in the pope's statements spoken during his entire pontificate: 1978-2005. The pope uses all literary genres, alludes also to non-literary writings but the most frequently cited seems to be epic: "Sir Thaddeus" ["Pan Tadeusz"] (16 times), "The books of the Polish nation and its pilgrimages" ["Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego"] (6 times), "The rules" ["Skład zasad"] (2 times), "Forefathers' Eve" ["Dziady"], part III (2 times), "Romanticism" ["Romantyczność"] (once), "Ode to youth" ["Oda do młodości"] (once), "Evening talk" ["Rozmowa wieczorna"] (once), "Christmas" ["Boże Narodzenie"] (in: "Sentences and notes" ["Zdania i uwagi?"]) (once). ; Karol Wojtyła's allusions to Mickiewicz's works are appointed or non-appointed quotations, cryptocitations. John Paul II sometimes makes paraphrases of the poet's words, too. The references to life and output of Adam Mickiewicz have been assigned both expressive and impressive functions, they bring a chance for establishing a dialogue with compatriots and also become a way of the national culture's popularization - even abroad. Some quotations are allegative or substitutive. The author of the article justifies in this way that for the pope theologians - as for contemporary theologians - is so-called "theological place" ("locus theologicus"). Therefore, fiction is the source to which he referred in order to present the truths of faith contained in the Bible and the teaching of the Church.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46466

Pages:

177-208

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 2

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 6, 2022

In our library since:

May 11, 2018

Number of object content hits:

428

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/54041

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information