Object

Title: Determinants of prices increase of agricultural commodities in a global context = Determinanty wzrostu cen surowców rolnych w warunkach globalnych

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Moczulska, Marta - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

Celem głównym artykułu jest ukazanie determinant wzrostu cen surowców rolnych, które szczególnie zaznaczyły się w ich wzrostach po 2006 roku. Jego realizację wspiera cel podrzędny, którym jest przedstawienie makroekonomicznych czynników cenotwórczych na rynkach rolnych. Artykuł ma charakter przeglądowy, z którego wynikają jednak pewna ocena oraz pogląd na te determinanty, które dla wzrostów cen produktów rolnych były najistotniejsze. ; Podsumowanie stanowi syntezę rozważań i zawarto w nim opinie autorów dotyczące poszczególnych determinant wraz z próbą wskazania, które z nich miały największe znaczenie we wzrostach cen surowców rolnych. Wzrosty cen surowców rolnych w ostatnich latach wynikały z działania wielu czynników i w gruncie rzeczy trudno jest wyizolować osobny wpływ każdego z nich, ponieważ czynniki te występowały równolegle. ; Można natomiast wskazać główne determinanty tych wzrostów cen, są nimi: niekorzystne zmiany relacji podażowo-popytowych na rynkach rolnych, wzrosty cen ropy naftowej (i wzrosty zmienności tych cen), rozwój produkcji biopaliw z surowców rolnych, deprecjacja dolara, wzrost działań o charakterze spekulacyjnym na rynkach towarowych oraz niewłaściwa polityka gospodarcza, która stworzyła środowisko dla wzrostu cen produktów rolnych.

Abstract:

The main objective of this article is to present the determinants of increase in agricultural commodity prices after 2006. The other specific aim is to show the factors affecting agricultural raw materials and food prices in the global context. This article is a review paper of the determinants of recent commodity and food prices spikes. However, it provides an outlook on these determinants that were the most important for the increases in the last decade. ; The last part of the article (conclusions) to some extent is a synthesis of considerations and includes the authors? opinions concerning determinants and an attempt to identify which ones were the most important in the growth of agricultural commodity prices. These increases in agricultural commodity prices resulted from many factors and it is very difficult to separate the individual impact of each of them, because they occurred in parallel. ; However, it is possible to indicate several main reasons for these price increases, which are: adverse changes in supply-demand relations in agricultural markets, increases in oil prices (and increases of the volatility of those prices), development of biofuel production from agricultural commodities (the first generation biofuels), dollar depreciation, an increase in operations of a speculative nature on commodity markets and improper economic policy that created an environment for the growth of prices of agricultural products.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51382

DOI:

10.1515/manment-2015-0020

Pages:

152-163

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information