Object

Title: Changes in personnel policies of enterprises conditioned by the identification of knowledge workers = Zmiany w politykach personalnych przedsiębiorstw uwarunkowane identyfikacją pracowników wiedzy

Creator:

Igielski, Michał

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

XXI wiek wymusza na przedsiębiorstwach zmiany w ich funkcjonowaniu, gdyż zarządzanie nimi staje przed do tej pory niespotykanymi wyzwaniami, wynikającymi z turbulencji otoczenia zewnętrznego. Przemiany rynkowe spowodowały, iż przedsiębiorstwa nie mogą dalej budować swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o inwestycje w zasoby materialne i tanią siłę roboczą. ; Muszą przekształcić się w organizacje bazujące na wiedzy umiejętnościach i kompetencjach, co wiąże się z zastosowaniem nowych metod zarządzania. W związku z tym najbardziej pożądanymi pracownikami stają się tacy, którzy dzięki wykształceniu, umiejętnościom i doświadczeniu są w stanie pomóc przedsiębiorstwom funkcjonować na rynku. Przedsiębiorstwa w swej strategii działań stawiają właśnie na pracowników wiedzy, którzy we współczesnym świecie, w dobie nie kończącego się kryzysu, mogą i stanowią o zdobywaniu pozycji konkurencyjnej na rynku. ; Należy przy tym pamiętać, że polityka podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników wiedzy musi wynikać z przyjętej strategii personalnej przedsiębiorstwa. Dlatego też autor niniejszego artykułu uważa, że konieczne jest dostosowywanie strategii personalnych w przedsiębiorstwach do potrzeb pracujących w nich pracowników wiedzy.

Abstract:

The twenty-first century requires enterprises to change in their functioning, since management has been faced with an unprecedented challenge so far ? it is the result of a turbulent external environment. Due to transformations the companies cannot continue to build their competitive advantages based on investments in tangible resources and cheap labour. ; They have to turn into organizations based on knowledge, skills and competencies, which involves the use of new management methods. Therefore, the most desirable employees are those who through education, skills and experience are able to help businesses operate on the market. Companies in their strategies appreciate knowledge workers, who in the world today, in the era of endless crisis, can decide and determine gaining a competitive position in the market. ; We must also remember that the policy of qualification and skills of knowledge workers must arise from the strategy of personnel of the company. Therefore, the author of this article believes that it is necessary to customize personnel strategies in enterprises to the needs of knowledge employees working in them.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51374

DOI:

10.1515/manment-2015-0012

Pages:

35-51

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information