Object

Title: The study of using gis tools in sustainable management of solar energy = Studium wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w zrównoważonym gospodarowaniu energią słoneczną

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Abstract_pl:

Efektywne gospodarowanie zasobami to podstawowy element strategii Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego - ?Europa 2020?. Ma ona na celu pobudzanie rozwoju, który będzie inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Prawidłowe zagospodarowanie terenu korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy oraz przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców. ; Doskonałym narzędziem pozwalającym skutecznie planować przestrzeń są systemy informacji geograficznej. Technologia GIS umożliwia wykonywanie złożonych analiz, które pozwalają na wszechstronną ocenę środowiska przyrodniczego i przestrzeni zurbanizowanej. Zastosowanie narzędzi GIS pozwala także na ocenę różnych wariantów zagospodarowania terenu w przyszłości. W artykule zaprezentowano wyniki analiz, przeprowadzonych na podstawie NMT i NMPT, których celem była ocena potencjału solarnego wybranego obszaru. ; Pokazano możliwości wykorzystania powierzchni dachów starej zabudowy fragmentu miasta Bydgoszczy do zamontowania na nich instalacji solarnych.

Abstract:

Resource efficiency is the primary element of the European Union`s Europe 2020 strategy for the economic growth. It aims at stimulating economic growth which will be smart, sustainable and inclusive. Proper land use is beneficial to the economic development and it contributes to the improvement of living conditions considering the principle of sustainable development. ; Geographical information systems are the perfect tools enabling effective spatial planning. GIS technology allows to carry out complex analysis, which enable a comprehensive environmental and urban assessment. Using GIS tools gives also a possibility to assess different variations of land use in the future. The article presents the results of the analyses carried out on the basis of DTM and DSM, which purpose was to assess the potential of solar energy of the selected area. ; It was shown the possibility of using the roof surface of old buildings in a chosen part of Bydgoszcz to install solar systems on them.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:63695

DOI:

10.2478/ceer-2018-0003

Pages:

26-39

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information