Object

Title: Evaluation of effectiveness technological process of water purification exemplified on modernized Water Treatment Plant at Otoczna = Ocena efektywności procesów technologicznych uzdatniania wody na przykładzie zmodernizowanej Stacji w Otocznej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje pracę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Otoczna w województwie wielkopolskim przed i po modernizacji ciągu technologicznego. Zawarto w nim charakterystykę jakości wody surowej oraz uzdatnionej ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakości wskaźników w latach 2002 - 2012 w odniesieniu do barwy, mętności, żelaza, manganu oraz jonu amonowego. ; Zanalizowano efektywność procesów technologicznych w tym przebieg procesów wpracowania złóż z piaskiem chalcedonitowym do usuwania żelaza ogólnego, manganu i jonu amonowego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowana modernizacja pozwoliła rozwiązać problem poprawy jakości wody, a zwłaszcza usuwania nadmiernych stężeń związków żelaza, manganu oraz azotu amonowego z ujmowanej wody podziemnej. ; Wykazano, że rok po modernizacji ciągu technologicznego osiągnięto wysoki stopień redukcji większości parametrów wynoszący odpowiednio dla zawartości żelaza ogólnego - 99 %, manganu ogólnego - 93 %, amoniaku - 93 %, mętności - 94 %. Udowodniono, że zastosowany w filtrach chalcedonit okazał się lepszym materiałem filtracyjnym niż stosowany do 2008 r. piasek kwarcowy. ; Badania potwierdziły, że najszybciej po etapie modernizacji doszło do wpracowania złoża w etap usuwania żelaza ogólnego z wody podziemnej. Etap odmanganiania wymagał dłuższego, około ośmiomiesięcznego, czasu wpracowania się złóż. Ponadto zmodernizowanie stacji uzdatniania wpłynęło na poprawę efektywności procesu nitryfikacji.

Abstract:

The article presents the work of the Water Treatment Plant in the town of Otoczna, located in the Wielkopolska province, before and after the modernization of the technological line. It includes the quality characteristics of the raw water and treated water with particular emphasis on changes in the quality indicators in the period 2002 - 2012 in relation to the physicochemical parameters: the content of total iron and total manganese, the ammonium ion as well as organoleptic parameters (colour and turbidity). ; The efficiency of technological processes was analysed, including the processes of bed start up with chalcedonic sand to remove total iron and manganese and ammonium ion. Based on the survey, it was found that the applied modernization helped solve the problem of water quality, especially the removal of excessive concentrations of iron, manganese and ammonium nitrogen from groundwater. ; It has been shown that one year after modernization of the technological line there was a high reduction degree of most parameters, respectively for the general iron content-99%, general manganese-93% ammonia-93%, turbidity -94%. It has been proved, that chalcedonic turned out to be better filter material than quartz sand previously used till 2008. The studies have confirmed that the stage of modernization was soon followed by bed start-up for removing general iron from the groundwater. The stage of manganese removal required more time, about eight months for bed start-up. Furthermore, the technological modernization contributed to the improvement of the efficiency of the nitrification process.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47328

DOI:

10.2478/ceer-2014-0014

Pages:

49-62

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information